Węgry

Z Polish Wiki

Zasady korzystania z EKUZ

Na podstawie EKUZ przysługują świadczenia medyczne w zakresie niezbędnym z medycznego punktu widzenia. Lekarz udzielający pomocy ustala, czy dane świadczenie jest niezbędne w konkretnym przypadku, biorąc pod uwagę jego charakter oraz przewidywany okres pobytu ubezpieczonego w danym państwie członkowskim.

Każde państwo członkowskie ustala własne kryteria i zasady udzielania świadczeń medycznych, dlatego polski świadczeniobiorca udający się na Węgry będzie, w zakresie prawa do świadczeń medycznych, traktowany jak osoba, która jest ubezpieczona w węgierskim systemie opieki zdrowotnej.

W niektórych państwach wymagane jest okazanie dowodu tożsamości (preferowany paszport) wraz z EKUZ oraz pozostawienie lekarzowi kserokopii karty, dlatego warto jest mieć przy sobie kilka jej kserokopii.

Jak uzyskać opiekę lekarską

Należy korzystać ze świadczeń placówek, które mają umowę z Narodowym Funduszem Ubezpieczenia Zdrowotnego (Országos Egészségbiztositási Pénztár, OEP). Placówki te oznaczone są tablicą z napisem "OEP". Należy przedstawić lekarzowi EKUZ oraz dowód tożsamości. Swiadczenia stomatologiczne dostępne w ograniczonym zakresie. Leczenie specjalistyczne i szpitalne wymaga skierowania, lecz w nagłych przypadkach można zgłaszać się bezpośrednio do szpitala.

Numer alarmowy - 112

Opłaty za świadczenia zdrowotne

Opłaty podane poniżej mogą się nieznacznie różnić i z reguły nie podlegają zwrotowi, chyba że zaznaczono inaczej.

Wizyta u lekarza ogólnego bez opłat.

Istnieją 30% dopłaty (maksymalnie 100.000 HUF) w następujących przypadkach: hospitalizacja bez skierowania lekarza ogólnego, bezpodstawna zmiana sposobu leczenia na życzenie pacjenta powodująca zwiększenie kosztów leczenia, żądanie prowadzenia leczenia przez lekarza, który nie dyżuruje w momencie udzielania świadczeń. Mogą istnieć dodatkowe opłaty za warunki ponadstandardowe, np. sala jednołóżkowa, rozszerzone menu itp.

Receptę na leki realizuje się w aptece pokazując EKUZ, istnieją różne stawki dopłat.

Transport powrotny do Polski generalnie jest odpłatny przez pacjenta.

UWAGA! EKUZ nie zapewnia pokrycia kosztów transportu medycznego do Polski oraz obowiązyjących na Węgrzech opłat za świadczenia medyczne, dlatego aby uniknąć obciążenia tymi kosztami, wskazane jest wykupienie dodatkowego prywatnego ubezpieczenia.

Recepty

Uprawnionym do wystawiania recepty objętej refundacją jest lekarz posiadający umowę z Narodowym Funduszem Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Leczenie prywatne

Nie przysługuje zwrot kosztów leczenia prywatnego.

Dokumenty niezbędne do uzyskania zwrotu poniesionych kosztów

O refundację kosztów leków można ubiegać się we właściwym oddziale NFZ po powrocie do Polski. Do wniosku o zwrot kosztów trzeba załączyć: oryginały szczegółowych rachunków i recept oraz inną związaną z leczeniem dokumentację, np. kartę wypisu ze szpitala. Opłaty własne nie podlegają zwrotowi.

Miejsce, gdzie w razie wątpliwości można uzyskać informację

Wszelkie informacje można uzyskać w lokalnych oddziałach OEP - Orszagos Egeszsegbiztositasi Penztar (Narodowego Funduszu Ubezpieczenia Zdrowotnego), bądź w instytucji łącznikowej:

Orszagos Egeszsegbiztositasi Penztar (Narodowy Fundusz Ubezpieczenia Zdrowotnego) Nemzetkozi Es Europai Integraciso Foosztaly Vaci Ut 73/A 1139 Budapest Hungary

Tel. 0036 13501618 Fax 0036 13501638

www.oep.hu

Źródło: www.nfz.gov.pl

Osobiste