Rumunia

Z Polish Wiki

Zasady korzystania z EKUZ

Na podstawie EKUZ przysługują świadczenia medyczne w zakresie niezbędnym z medycznego punktu widzenia. Lekarz udzielający pomocy ustala, czy dane świadczenie jest niezbędne w konkretnym przypadku, biorąc pod uwagę jego charakter oraz przewidywany okres pobytu ubezpieczonego w danym państwie członkowskim.

Każde państwo członkowskie ustala własne kryteria i zasady udzielania świadczeń medycznych, dlatego polski świadczeniobiorca udający się do Rumunii będzie, w zakresie prawa do świadczeń medycznych, traktowany jak osoba, która jest ubezpieczona w rumuńskim systemie opieki zdrowotnej.

W niektórych państwach wymagane jest okazanie dowodu tożsamości (preferowany paszport) wraz z EKUZ oraz pozostawienie lekarzowi kserokopii karty, dlatego warto jest mieć przy sobie kilka jej kserokopii.

Jak uzyskać opiekę lekarską

W razie potrzeby skorzystania z usług medycznych należy zwrócić się do lekarza działąjącego w ramach umowy z kasą chorych. Przed wizytą należy okazać ważną EKUZ. Wizyta u lekarza ogólnego jest bezpłatna. Wizyta u lekarza specjalisty i pobyt w szpitalu jest możliwa po uzyskaniu skierowania od lekarza ogólnego - jedynie w nagłych przypadkach można zgłosić się bezpośrednio do specjalisty lub szpitala.

Numer alarmowy - 112

Opłaty za świadczenia zdrowotne

Opłaty podane poniżej mogą się nieznacznie różnić i z reguły nie podlegają zwrotowi, chyba że zaznaczono inaczej.

Obowiązują dopłaty w następujących przypadkach:

   * świadczenia stomatologiczne - dla osób powyżej 18 r.ż. do 60%.
   * leki - w zależności od kategorii, dopłaty w wysokości 0%, 10% lub 50%

Dzieci i kobiety w ciąży nie ponoszą kosztów dopłat.

Transport powrotny do Polski generalnie jest odpłatny przez pacjenta

UWAGA! EKUZ nie zapewnia pokrycia kosztów transportu medycznego do Polski oraz obowiązujących w Rumunii opłat za świadczenia medyczne, dlatego aby uniknąć obciążenia tymi kosztami, wskazane jest wykupienie dodatkowego prywatnego ubezpieczenia.

Recepty

Uprawnionym do wystawiania recepty objętej refundacją jest każdy lekarz.

Leczenie prywatne

Jeśli pacjent skorzysta z opieki placówki działającej poza systemem powszechnego ubezpieczenia, będzie musiał opłacić pełne koszty leczenia, bez prawa do ich zwrotu.

Dokumenty niezbędne do uzyskania zwrotu poniesionych kosztów

O refundację kosztów leków można ubiegać się we właściwym oddziale NFZ po powrocie do Polski. Do wniosku o zwrot kosztów trzeba załączyć: oryginały rachunków i dowodów zapłaty.

Miejsce, gdzie w razie wątpliwości można uzyskać informację

Casa judeteana de asigurari de sanatate, Calea Calarasilor 248, Bl. S 19, District 3, 030634 Bucuresti

Tel. +40213026200, Fax +40213169112

www.cnas.ro

Źródło: www.nfz.gov.pl

Osobiste