Portugalia

Z Polish Wiki

Zasady korzystania z EKUZ

Na podstawie EKUZ przysługują świadczenia medyczne w zakresie niezbędnym z medycznego punktu widzenia. Lekarz udzielający pomocy ustala, czy dane świadczenie jest niezbędne w konkretnym przypadku, biorąc pod uwagę jego charakter oraz przewidywany okres pobytu ubezpieczonego w danym państwie członkowskim.

Każde państwo członkowskie ustala własne kryteria i zasady udzielania świadczeń medycznych, dlatego polski świadczeniobiorca udający się do Portugalii będzie, w zakresie prawa do świadczeń medycznych, traktowany jak osoba, która jest ubezpieczona w portugalskim systemie opieki zdrowotnej.

W niektórych państwach wymagane jest okazanie dowodu tożsamości (preferowany paszport) wraz z EKUZ oraz pozostawienie lekarzowi kserokopii karty, dlatego warto jest mieć przy sobie kilka jej kserokopii.

Jak uzyskać opiekę lekarską

Porad lekarskich udzielają lekarze w ośrodkach zdrowia (Centro de Saúde). Co do zasady obowiązują godziny przyjęć 8 - 20, choć niektóre ośrodki w większych miastach przyjmują całodobowo. Należy przedstawić lekarzowi EKUZ i zaznaczyć, że chce się być leczonym zgodnie z przepisami UE. Specjalistyczne leczenie i badania wymagają skierowania lekarza ogólnego. Niektóre ośrodki zdrowia zapewniają leczenie stomatologiczne. Leczenie szpitalne wymaga skierowania, lecz w przypadkach nagłych można zwrócić się bezpośrednio na pogotowie ośrodków zdrowia i do szpitali Narodowej Służby Zdrowia (Serviço Nacional de Saúde - SNS).

Numer alarmowy - 112

Opłaty za świadczenia zdrowotne

Opłaty podane poniżej mogą się nieznacznie różnić i z reguły nie podlegają zwrotowi, chyba że zaznaczono inaczej.

Za wizytę u lekarza naliczane są opłaty w wysokości 2,10 - 8,75 EUR (w zależności od placówki).

Niektóre leki są bezpłatne, za inne należy zapłacić 5%, 31%, 61% lub 85% ceny. Leki spoza listy sprzedawane są za pełną odpłatnością. Kobiety w ciąży nie ponoszą kosztów leczenia. Opłat nie pobiera się za pobyt w szpitalu.

Transport powrotny do Polski generalnie jest odpłatny przez pacjenta. UWAGA!

EKUZ nie zapewnia pokrycia kosztów transportu medycznego do Polski oraz obowiązujących w Portugalii opłat za świadczenia medyczne, dlatego aby uniknąć obciążenia tymi kosztami, wskazane jest wykupienie dodatkowego prywatnego ubezpieczenia.

Recepty

Uprawnionym do wystawiania recepty objętej refundacją jest lekarz.

Leczenie prywatne

Jeśli pacjent leczył się w placówce działającej poza Narodową Służbą Zdrowia, musi pokryć pełne koszty leczenia, które co do zasady nie podlegają zwrotowi.

Dokumenty niezbędne do uzyskania zwrotu poniesionych kosztów

O refundację kosztów leków można ubiegać się we właściwym oddziale NFZ po powrocie do Polski. Do wniosku o zwrot kosztów trzeba załączyć: oryginały rachunków i dowodów zapłaty.

Miejsce, gdzie w razie wątpliwości można uzyskać informację

Wszelkie informacje można uzyskać w regionalnych urzędach opieki zdrowotnej (Administraçao Regional de Saúde), bądź w instytucji łącznikowej:

Portugalia kontynentalna i Azory:

Departamento de Relaçoes Internacionais e Convençoes de Segurança Social Rua da Junqueira, 112 1300-344 Lisboa Portugal

Tel: 0035 1213 652 300 Fax: 0035 1213 652 498

www.seg-social.pt

Źródło: www.nfz.gov.pl

Osobiste