Portale WWW

Z Polish Wiki

Spis treści

Portale mniejszości narodowych mieszkających w Polsce

Karaimi - portal Karaimów, najmniejszej mniejszości narodowej żyjącej w Polsce, wyznawców religii karaimskiej, etnicznie pochodzenia tureckiego.

Portal Społeczności Żydowskiej - portal mniejszości żydowskiej, mieszkającej w Polsce.

www.spoldzielnieromskie.pl - Strona internetowa uruchomiona w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa Romów poprzez narzędzia gospodarki społecznej”, prowadzonego przez IOM, w ramach inicjatywy wspólnotowej EQUAL. Celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej Romów poprzez tworzenie spółdzielni socjalnych sprofilowanych tak, by tworzyć miejsca pracy dla członków lokalnych społeczności romskich przy maksymalnym wykorzystaniu umiejętności i potencjału już posiadanego przez te społeczności lub łatwego do nabycie przez nie.

Stowarzyszenie Romów w Polsce- celem organizacji jest działanie na rzecz tworzenia warunków pełnego uczestnictwa Romów w życiu narodu polskiego i walczenie ze stereotypami, które utrwaliły w społeczeństwie niekorzystny wizerunek Romów.

Związek Młodzieży Mniejszości Niemieckiej - portal Związku Młodzieży Mniejszości Niemieckiej. Celem organizacji jest utrzymanie niemieckiej tożsamości w Polsce poprzez pielęgnowanie i popularyzację niemieckiej kultury i języka. Jest on realizowany między innymi poprzez organizowanie kursów języka niemieckiego, Sommersprachkurse i Wintersprachkurse, czyli kursów języka niemieckiego w czasie letniej i zimowej przerwy szkolnej, przeglądów twórczości i koncertów, a także wyjazdy edukacyjne do Niemiec i wymiany młodzieżowe. Ważnym celem organizacji jest również budowanie pozytywnego wizerunku Niemców w Polsce i obalanie krzywdzących stereotypów, związanych z tą narodowością.

Związek Romów Polskich- Stowarzyszenie założone w 2000 roku w Szczecinku. Zadaniem organizacji jest z jednej strony promocja, z drugiej zaś pomoc mniejszości romskiej mieszkającej w Polsce.

Związek Ukraińców w Polsce - portal Związku Ukraińców w Polsce, którego głównym celem jest działanie na rzecz zachowania tożsamości kulturalnej społeczności ukraińskiej w Polsce oraz rozwój dobrosąsiedzkich kontaktów i współpracy pomiędzy Polską a Ukrainą.

Portale polonijne lub przeznaczone dla Polaków mieszkających za granicą

Amerykańskie Centrum Kultury Polskiej w Waszyngtonie - centrum specjalizuje się w organizowaniu wystaw, wykładów, koncertów, seminariów i spotkań z osobami, mającymi związek z promowaniem kultury polskiej poza granicami Polski.

Amerykański Instytut Kultury Polskiej- organizacja, stawiającej sobie za cel popularyzowanie kultury polskiej w Ameryce, a równocześnie stworzenie centrum, którego zasadniczą funkcją byłoby gromadzenie i popularyzowanie dorobku naukowego i kulturalnego Amerykanów polskiego pochodzenia.

Atwerpiapolska- strona internetowa powstała dla Polaków mieszkających, pracujących i uczących sie w Antwerpii.

Centrum Polskie w Brukseli- strona internetowa Centrum Polskiego w Brukseli, czyli polskiej instytucji użyteczności publicznej, skupiającej Polaków zamieszkujących na terenie Brukseli.

Dom Kultury Polskiej w Wilnie- strona Domu Kultury Polskiej w Wilnie, centrum życia kulturalnego, społecznego i rozrywkowego wszystkich Polaków mieszkających na Litwie.

Kongres Polonii Kanadyjskiej - strona Kongresu Polonii Kanadyjskiej.

Federacja organizacji polskich i polsko-duńskich w Danii - oficjalna strona Polonii duńskiej.

Fundacja Kościuszkowska- instytucja specjalizująca się w promowaniu edukacyjnej i kulturalnej wymiany pomiędzy Stanami Zjednoczonymi, a Polską, która stawia sobie za cel uświadomienie Amerykanom znaczenia polskiej kultury i historii.

Federacja Polonii Francuskiej - portal Polonii francuskiej

Forum Polonii w Austrii - strona Wspólnoty Polskich Organizacji w Austrii.

Goniec.com- największy polonijny portal w Wielkiej Brytanii, poświęcony przede wszystkim problemom Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii. Platforma skupia w sobie polonijny magazyn na Wyspach „Goniec Polski”, radio cyfrowe RGfm i telewizję cyfrową TV Goniec. Portal podzielony jest na kilkanaście serwisów regionalnych poświęconych największym skupiskom Polaków na Wyspach, na bieżąco aktualizowanych przez korespondentów lokalnych.

Infolinia.org- poradnik dla Polaków mieszkających na terenie Wielkiej Brytanii. Posiada także dział Zdrowie, zawierający informacje o ochronie zdrowia w Wielkiej Brytanii.

Informa - serwis informacyjny, przeznaczony dla Polonii, mieszkającej na terenie Włoch.

Klub Polski w Republice Słowackiej - celem tej organizacji jest wspieranie potrzeb kulturalnych i społecznych Polaków, mieszkających na Słowacji.

Kongres Polaków w Republice Czeskiej - stowarzyszenie obywatelskie, które pełni dwa główne zadania: koordynuje działalność organizacji obywateli czeskich narodowości polskiej oraz reprezentuje polską mniejszość narodową w stosunku wobec społeczeństwa większościowego, organów państwowych, samorządowych oraz mediów. Działalność organizacji obejmuje pełne spektrum życia społecznego, kulturalnego i branżowego Polaków żyjących w RC.

Kongres Polaków w Szwecji - strona Polonii szwedzkiej.

Kongres Polonii Niemieckiej- portal zawiera informacje o wszystkich organizacjach polonijnych, działających w Niemczech.

Polonia na Cyprze- portal informacyjny dla Polonii Cypryjskiej, jak również dla Polaków, zamierzających pracować na Cyprze. Można znaleźć tutaj także dział informacyjny, poświęcony między innymi opiece medycznej.

Polonia.wp.pl - podstrona portalu Wirtualna Polska, serwis dla Polaków mieszkających za granicą.

PTOK - strona Polonijnego Towarzystwa Oświatowo-Kulturalnego w Finlandii.

Portal Polonii Holenderskiej - portal prowadzony przez Stowarzyszenie Ekspertów Polskich w Holandii STEP.

Polski Dublin - serwis polonijny w Irlandii. Zawiera także działy: zdrowie i Karta Medyczna, zawierające informacje o systemie funkcjonowania opieki zdrowotnej w Irlandii.

Portal Polonii Belgijskiej. - rodzaj portalu informacyjnego przeznaczonego dla Polonii, mieszkającej na terenie Belgii.

Polonia włoska - strona internetowa Związku Polaków we Włoszech.

szkocja.net- portal poświęcony sprawom polskich emigrantów mieszkających w Szkocji.

Polska Misja Katolicka w Brazylii - strona internetowa Polskiej Misji Katolickiej w Brazylii.

Polonia Madryt - strona poświęcona życiu Polaków żyjących w Madrycie i Hiszpanii, służąca wymianie informacji między Polonią Hiszpańską a Polakami żyjącymi w Polsce.

Świat Polonii. Witryna Stowarzyszenia Wspólnota Polska - strona internetowa Stowarzyszenia "Wspólnota Polska", której intencją jest gromadzenie i udostępnianie informacji o Polonii i Polakach, zamieszkujących poza granicami kraju.

POSK - Polski Ośrodek Społeczno-Kulturalny w Wielkiej Brytanii stawia sobie cel promocję i udostępnianie polskiej kultury i rozwój tożsamości narodowej wśród Polaków przebywających na emigracji w Wielkiej Brytanii.

Witryna polskiej wspólnoty na Węgrzech - organizacja prowadząca działalność oświatową i kulturalną, na rzecz Polonii węgierskiej.

Witryna Związku Polaków na Białorusi - strona Związku Polaków na Białorusi, czyli działającej na terenie Białorusi organizacji polonijnej o charakterze kulturalno-oświatowym.

Zjednoczenie Polskie w Helsingforsie - strona Zjednoczenia Polskiego w Helsingforsie, czyli naczelnej polskiej organizacji polonijnej, działającej w Finlandii. Celem organizacji jest pielęgnowanie i rozwijanie polskiej kultury, tradycji, obyczajów i wartości historycznych w języku polskim oraz przekazywanie ich młodszym pokoleniom poprzez organizowanie uroczystych obchodów świąt, rocznic, okolicznościowych imprez oraz koncertów.

Portale zagraniczne, poświęcone sprawom migracji

migration.info.de- niemiecki portal informacyjny, dostarczający aktualne informacje na temat migracji, integracji, polityki migracyjnej. Obszarem zainteresowania są Niemcy, Europa i kraje Ameryki Północnej.

The Migration Information Source- strona internetowa powstała w ramach projektu prowadzonego przez: Migration Policy Institute (Waszyngton, USA), prezentująca dane na temat migracji, dostarczone przez liczne organizacje i instytucje, zajmujące się sprawami migracji, jak również i globalne analizy międzynarodowych migracji i trendów uchodźczych.

Portale polskie poświęcone sprawom migrantów

MultiKulti - Portal o tolerancji i różnorodności, poświęcony przeciwdziałaniu dyskryminacji, problematyce tolerancji i różnorodności. Portal będzie zajmować się przeciwdziałaniem dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę i pochodzenie etniczne, religię i wyznanie oraz orientację seksualną. Jest on częścią projektu realizowanego w ramach Europejskiego Roku Równych Szans dla Wszystkich i współfinansowanego przez Komisję Europejską oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - Departament ds. Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji

Polskie Forum Migracyjne- strona fundacji Polskie Forum Migracyjne, której celem jest działanie na rzecz poszanowania praw cudzoziemców w Polsce i wspieranie dialogu międzykulturowego między Polakami, a cudzoziemcami mieszkającymi w Polsce

Uchodźcy do Szkoły! - strona to powstała jako jeden z rezultatów projektu „Awareness campaign for teachers" realizowanego przez Centrum Pomocy Uchodźcom Fundacji Polska Akcja Humanitarna finansowanego przez Przedstawicielstwo Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców. Celem projektu jest dostarczenie nauczycielom, dyrektorom szkół, pedagogom i psychologom szkolnym informacji o sytuacji i kulturze uchodźców oraz potencjalnych problemach, a także umożliwienie im wymiany doświadczeń i pomysłów

Strona Departamentu Migracji w MPiPS- strona Departamentu Migracji Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, zawierająca informacje dla Polaków wyjeżdżających za granicę i cudzoziemców przyjeżdżających do Polski.

www.migranci.caritas.pl

Gazeta Uchodźców Polska Akcja Humanitarna

Wortal Migranci

Osobiste