Podręczniki, poradniki, materiały edukacyjne

Z Polish Wiki

Poradniki dla Polaków wyjeżdżających za granicę

Poradnik "Polak za granicą - Poradnik dla Polaków wyjeżdżających za granicę, dostępny na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Irlandia

Zdrowie. Wszystko o zdrowiu i ubezpieczeniach społecznych w Irlandii źródło: Polski Dublin. Serwis Polonii w Irlandii.

Norwegia

Ny i Norge. Nowy w Norwegii. Internetowy portal dla imigrantów. Wydawca: Urząd do Spraw Cudzoziemców (Nowegian Directorate of Immigration).

Niemcy

Z migrantami dla migrantów. Międzykulturowi przewodnicy po systemie opieki zdrowotnej w Hesjii. Przewodnik dla imigrantów mieszkających w Hesji. Hessisches Sozialministerium 2006
Witamy w Niemczech. Informacje dla imigrantów. Federalne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Bundesministerium des Innern. Stan na rok 2005.
Przewodnik po zdrowiu dla migrantów i migrantek w Landzie Brandenburgia źródło: brandenburg.de
Zadbajmy wspólnie o zdrowie. Funkcjonowanie systemu zdrowotnego w Niemczech. Przewodnik dla obcokrajowców. BKK Bundesverband. Juni 2008

Włochy

Opieka zdrowotna dla cudzoziemców we Włoszech - informacja zamieszczona na stronie włoskiego portalu dla cudzoziemców: Stranieri in Italia

Informatory dla azylantów, uchodźców i cudzoziemców oraz dla osób z nimi pracujących

Беременность и роды в Польше. Информация для родителей-иностранцев,находящихся под охраной государства. Polskie Forum Migracyjne, Izabelin 2008 - broszura informacyjna na temat zdrowia kobiety w czasie ciąży oraz podstawowych informacji dotyczących funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej nad kobietą i noworodkiem w Polsce, wydana przez Polskie Forum Migracyjne dla przyszłych mam-uchodźczyń w języku rosyjskim. Broszura została wydana w ramach projektu: "Wsparcie Uchodźczyń oczekujących dziecka" (sierpień-grudzień 2008) na rzecz wsparcia cudzoziemek objętych ochroną międzynarodową, które oczekują w Polsce dziecka. Projekt sfinansował Wojewoda Mazowiecki oraz Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców.

Katarzyna Potoniec, Białystok dla uchodźcy. Praktyczny przewodnik. Publikacja ukazała się w ramach projektu: „Aktywizacja zawodowa i poradnictwo prawne jako forma integracji cudzoziemców narodowości czeczeńskiej” współfinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich”. Białystok 2008. Publikacja ta przeznaczona jest dla osób, które ubiegają się w Polsce o nadanie statusu uchodźcy lub też otrzymały którąś z form ochrony (status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zgodę na pobyt tolerowany) i przebywają na terenie Białegostoku. Celem przewodnika jest ułatwienie cudzoziemcom funkcjonowania w nowych warunkach; zawiera on praktyczne informacje o prawach przysługujących cudzoziemcom oraz o funkcjonowaniu polskich instytucji. W przewodniku znajdują się również informacje o polskiej opiece zdrowotnej i prawach, przysługujących osobom starających się o status uchodźcy w tym zakresie. Publikacja posiada dwie wersje językowe: polską i rosyjską.

Informator dla uchodźców o wybranych przepisach prawnych w Polsce. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2005. „Informator dla uchodźców o wybranych przepisach prawnych w Polsce” został przygotowany w ramach projektu Unii Europejskiej PHARE – PL2002/IB/JH-02 Twinning for Asylum Administration.

Firlit-Fesnak G., Łotocki Ł. (red.), Jak pomagać cudzoziemcom poszukującym w Polsce ochrony? Poradnik dla instytucji publicznych i organizacji pozarządowych, Aspra-JR, Warszawa 2008.(publikacja sfinansowana z PIW EQUAL. Partnerstwo na Rzecz Rozwoju @lterCamp.)
Poradnik kierowany do wszystkich osób i instytucji, które zajmują się pomocą cudzoziemcom poszukującym w Polsce ochrony. Poradnik zawiera informacje o:

 • normach kulturowych wybranych grup imigranckich (zwłaszcza zaś przybyszów z obszaru Kaukazu Północnego, w dominującej części narodowości czeczeńskiej)
 • możliwościach życia i integracji, pracy i edukacji, jakie cudzoziemcy mają w Polsce
 • możliwościach ubiegania się o świadczenia zdrowotne i świadczenia z zakresu z pomocy społecznej
 • możliwościach poszukiwania mieszkania w Polsce (wskazówki dotyczące poszukiwania mieszkania).

migrant.info.pl - na stronie przeznaczonego dla cudzoziemców portalu migrant.info.pl, współfinansowanego przez Komisję Europejską, znaleźć można wiele informacji dla cudzoziemców, dotyczących między innymi uregulowań prawnych dotyczących pobytu cudzoziemców na terenie RP, systemu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, zasad nadawania obywatelstwa, prowadzenia działalności gospodarczej oraz regulacji dotyczących zatrudniania cudzoziemców w Polsce

Pobyt tolerowany i co dalej ? - broszura informacyjna dla cudzoziemców ze zgodą na pobyt tolerowany, opracowana w ramach projektu: Facylitacja integracji na rynku pracy osób ze zgodą na pobyt tolerowany w Polsce - projekt pilotażowy, prowadzonego przez Międzynarodową Organizację ds.Migracji(IOM). Cudzoziemcy znajdą w niej wszelkie niezbędne informacje potrzebne do samodzielnego funkcjonowania w Polsce po opuszczeniu ośrodka dla cudzoziemców tj. jak zarejestrować się w urzędzie pracy, jak uzyskać zasiłek z pomocy społecznej, jak znaleźć pracę, jak znaleźć mieszkanie.

Poradnik dla uchodźców "Polska dla Ciebie"- poradnik opracowany przez: Polską Akcję Humanitarna – Centrum Pomocy Uchodźcom przy współpracy Banku Informacji o Organizacjach Pozarządowych KLON/JAWOR. Jest to przewodnik dla osób, który uzyskały status uchodźcy po wertepach życia codziennego w naszym kraju.

Rozpocząć nowe życie. Wybrane zagadnienia z zakresu problematyki uchodźczej, red. M. Piłat, Lublin 2007. Druk do pobrania na stronie Caritas: [1]

To start a new life. Selected matters from the field of refugee problem, red. M. Piłat, Lublin 2007, w druku.[2]

НАЧИНАЯ НОВУЮ ЖИЗНЬ. НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ БЕЖЕНЦЕВ, red. M. Piłat, Lublin 2007.[3]

Siemaszko A., Poradnik z zakresu rehabilitacji społecznej i leczniczo-usprawniającej dla uchodźców. Cudzoziemcy razem z nami, czy w izolacji od nas?.Międzykulturowe Centrum Adaptacji Zawodowej, 2007. Publikacja przygotowana dzięki wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, Warszawa 2007.

Firlit-Fesnak G., Łotocki Ł. (red.), Życie w Polsce krok po kroku. Poradnik dla cudzoziemców poszukujących ochrony, Aspra-JR, Warszawa 2008.(publikacja dofinansowana z PIW EQUAL. Partnerstwo na Rzecz Rozwoju@IntelCamp. Działania).

Poradnik kierowany do wszystkich cudzoziemców, poszukujących w Polsce ochrony, tych, którzy złożyli wniosek o przyznaniu statusu uchodźcy, jak również tych, którzy otrzymali status uchodźcy, udzielono im ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt tolerowany. Poradnik zawiera przydatne dla cudzoziemców informacje i porady, dotyczące życia w Polsce. Poradnik podzielony został na następujące działy:

 • co warto wiedzieć o Polsce
 • sytuacja prawna cudzoziemców, poszukujących ochrony w Polsce
 • integracja i indywidualne programy integracyjne
 • praca w Polsce
 • edukacja w Polsce
 • ochrona zdrowia w Polsce
 • mieszkanie w Polsce
 • pomoc społeczna w Polsce
Osobiste