Osoby starające się o status uchodźcy

Z Polish Wiki

Zgodnie z art. 1A ust. 2 Konwencji Genewskiej z 1951 r., uchodźcą jest osoba, która na skutek uzasadnionej obawy przed prześladowaniem z powodu swojej rasy, religii, narodowości, przynależności do określonej grupy społecznej lub z powodu przekonań politycznych przebywa poza granicami państwa, którego jest obywatelem, i nie może lub nie chce z powodu tych obaw korzystać z ochrony tego państwa, albo która nie ma żadnego obywatelstwa i znajdując się na skutek podobnych zdarzeń, poza państwem swojego dawnego stałego zamieszkania nie może lub nie chce z powodu tych obaw powrócić do tego państwa.(Urząd ds. Cudzoziemców)

Akty prawne regulujące tryb postępowania o nadanie statusu uchodźcy w Rzeczpospolitej Polskiej

akty prawa międzynarodowego:

  • Konwencja Genewska z 1951 r. dotyczącej statusu uchodźców (Dz. U. z 1991 r. Nr 119, poz. 515 i 516)
  • Protokół Nowojorski z 1967 r. dotyczącego statusu uchodźców (Dz. U. z 1991 r. Nr 119, poz. 517 i 518)
  • Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r. (Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 i 285, z 1995 r. Nr 36, poz. 175, 176 i 177, z 1998 r. Nr 147, poz. 962 oraz z 2002 r. Nr 127, poz. 1084).

Tryb postępowania regulują przepisy ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2003 r. nr 128, poz. 1176z późn. zm.). W sprawach uregulowanych w powyższej ustawie stosuje się także przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 49, poz. 509 z późn. zm.), chyba że ustawa stanowi inaczej.

Osoby starające się o status uchodźcy, a dostęp do opieki zdrowotnej

Na stronie Urzędu ds. Cudzoziemców znaleźć można informacje o pomocy, jaka przysługuje cudzoziemcom, wobec których wszczęto postępowanie o nadanie statusu uchodźcy. Na wniosek Cudzoziemca, wobec którego wszczęto postępowanie o nadanie statusu Uchodźcy przyznaje się na czas trwania postępowania i na okres 14 dni od dnia doręczenia ostatecznej decyzji w tej sprawie pomoc socjalną. Zainteresowany musi wykazać, że nie posiada środków finansowych wystarczających na pokrycie kosztów pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie posiada innych możliwości zapewnienia sobie mieszkania i utrzymania. Pomoc ta może obejmować:

  • umieszczenie cudzoziemca w ośrodku dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy
  • przyznanie świadczenia pieniężnego na pokrycie we własnym zakresie kosztów pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  • udzielenie opieki medycznej oraz
  • pomoc w dobrowolnym wyjeździe z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Na wniosek cudzoziemca pomoc ta może zostać przedłużona na okres do trzech miesięcy od dnia doręczenia decyzji o nadaniu lub odmowie nadania statusu uchodźcy, w której udzielono zgody na pobyt tolerowany. Patrz: Procedury pomocy dla cudzoziemców. Urząd ds.Cudzoziemców

Osobiste