Norwegia

Z Polish Wiki

Zasady korzystania z EKUZ

Na podstawie EKUZ przysługują świadczenia medyczne w zakresie niezbędnym z medycznego punktu widzenia. Lekarz udzielający pomocy ustala, czy dane świadczenie jest niezbędne w konkretnym przypadku, biorąc pod uwagę jego charakter oraz przewidywany okres pobytu ubezpieczonego w danym państwie członkowskim.

Każde państwo członkowskie ustala własne kryteria i zasady udzielania świadczeń medycznych, dlatego polski świadczeniobiorca udający się do Norwegii będzie, w zakresie prawa do świadczeń medycznych, traktowany jak osoba, która jest ubezpieczona w norweskim systemie opieki zdrowotnej.

W niektórych państwach wymagane jest okazanie dowodu tożsamości (preferowany paszport) wraz z EKUZ oraz pozostawienie lekarzowi kserokopii karty, dlatego warto jest mieć przy sobie kilka jej kserokopii.

Jak uzyskać opiekę lekarską

Należy korzystać ze świadczeń placówek posiadających umowę z Narodowym Biurem Ubezpieczeniowym (Rikstrygdeverket). Ich listę można otrzymać w lokalnym oddziale Biura (lokale trydgekontor). Należy przedstawić lekarzowi EKUZ i dowód tożsamości . Leczenie specjalistyczne wymaga skierowania. Za wizytę u lekarza specjalisty bez skierowania naliczana jest dodatkowa opłata. Na leczenie szpitalne także potrzebne jest skierowanie, lecz w nagłych przypadkach można zgłaszać się bezpośrednio do szpitala, okazując administracji EKUZ.

Numer alarmowy - 112

Opłaty za świadczenia zdrowotne

Opłaty podane poniżej mogą się nieznacznie różnić i z reguły nie podlegają zwrotowi, chyba że zaznaczono inaczej.

Zryczałtowane opłaty obowiązują za:

   * wizytę u lekarza rodzinnego 130 NOK
   * poradę specjalisty - na podstawie skierowania - 280 NOK, bez skierowania - 450 NOK
   * wizyta lekarza w domu - 180 NOK w ciągu dnia, 220 NOK - za wizytę w nocy i weekend
   * wizyta u stomatologa - płatna w 100%

Leczenie stacjonarne w szpitalu jest bezpłatne.

Z powyższych opłat zwolnione są dzieci poniżej 12 roku życia.

Za leki przepisane na "białej recepcie" należy zapłacić pełną cenę. Za leki przepisane na "niebieskiej recepcie" (na choroby przewlekłe) pacjent płaci 36% ceny do pewnego limitu (510 NOK).

Za transport sanitarny naliczana jest zryczałtowana opłata (120 NOK).

Transport powrotny do Polski generalnie jest odpłatny przez pacjenta. UWAGA!

EKUZ nie zapewnia pokrycia kosztów transportu medycznego do Polski oraz obowiązujących w Norwegii opłat za świadczenia medyczne, dlatego aby uniknąć obciążenia tymi kosztami, wskazane jest wykupienie dodatkowego prywatnego ubezpieczenia.

Recepty

Uprawnionym do wystawiania recepty objętej refundacją jest lekarz, który posiada umowę z Narodowym Biurem Ubezpieczeniowym. Recepta jest ważna 12 miesięcy.

Leczenie prywatne

Jeśli pacjent leczył się w placówce nieposiadającej umowy z Narodowym Biurem Ubezpieczeniowym, musi pokryć pełne koszty leczenia, bez prawa do ich zwrotu.

Dokumenty niezbędne do uzyskania zwrotu poniesionych kosztów

O refundację kosztów leków można ubiegać się we właściwym oddziale NFZ po powrocie do Polski.

Do wniosku o zwrot kosztów trzeba załączyć: oryginały rachunków i dowodów zapłaty.

Miejsce, gdzie w razie wątpliwości można uzyskać informację

NAV Health Service Administration, Foreign Service

PO Box 6721 Etterstad, 0609 Oslo

Telephone: +47 23 40 36 99 Telefax: +47 23 40 36 51

www.nav.no

Źródło: www.nfz.gov.pl

Osobiste