Niemcy

Z Polish Wiki

Zasady korzystania z EKUZ

Na podstawie EKUZ przysługują świadczenia medyczne w zakresie niezbędnym z medycznego punktu widzenia. Lekarz udzielający pomocy ustala, czy dane świadczenie jest niezbędne w konkretnym przypadku, biorąc pod uwagę jego charakter oraz przewidywany okres pobytu ubezpieczonego w danym państwie członkowskim.

Każde państwo członkowskie ustala własne kryteria i zasady udzielania świadczeń medycznych, dlatego polski świadczeniobiorca udający się do Niemiec będzie, w zakresie prawa do świadczeń medycznych, traktowany jak osoba, która jest ubezpieczona w niemieckim systemie opieki zdrowotnej.

W niektórych państwach wymagane jest okazanie dowodu tożsamości (preferowany paszport) wraz z EKUZ oraz pozostawienie lekarzowi kserokopii karty, dlatego warto jest mieć przy sobie kilka jej kserokopii.

Jak uzyskać opiekę lekarską

Należy korzystać ze świadczeń placówek służby zdrowia mających umowę z kasą chorych. W lokalnej kasie (Krankenkasse) można otrzymać ich listę. Lekarzowi należy przedstawić EKUZ i dowód tożsamości. Pacjent otrzyma druk 81 (m.in. w języku polskim), na którym powinien podać m. in. planowany czas pobytu w Niemczech oraz podpisać oświadczenie, że nie przybył do Niemiec w celu leczenia oraz wskazać niemiecką kasę chorych, która rozliczy świadczenia. Lekarz musi zachować kopię EKUZ, dlatego warto jest mieć ją przy sobie. Leczenie specjalistyczne i szpitalne wymaga skierowania. W nagłych przypadkach można zgłaszać się bezpośrednio do szpitala, okazując EKUZ.

Numer alarmowy - 112

Opłaty za świadczenia zdrowotne

Opłaty podane poniżej mogą się nieznacznie różnić i z reguły nie podlegają zwrotowi, chyba że zaznaczono inaczej.

   * Przy pierwszej wizycie u lekarza rodzinnego w danym kwartale pobierana jest opłata w wysokości 10 EUR. Podczas kolejnych wizyt u tego samego lekarza wystarczy okazać dowód poprzedniej zapłaty.
   * Za pierwszą wizytę u stomatologa w danym kwartale również należy wnieść opłatę 10 EUR. Taka sama opłata należy się także za każdą pierwszą wizytę u innego lekarza lub stomatologa.
   * Wizyta u specjalisty ze skierowaniem lekarza rodzinnego jest nieodpłatna, natomiast w przypadku braku skierowania jej koszt wynosi 10 EUR.
   * Opłata za leczenie szpitalne wynosi 10 EUR za dzień pobytu, nie więcej niż za 28 dni w ciągu roku. Należy pokryć także koszty świadczeń ponadstandardowych dostępnych w szpitalu.
   * Dopłaty za rehabilitację wynoszą 10 EUR za dzień.
   * Odpłatność za leki na receptę wynosi 10% ceny, jednak nie mniej niż 5 EUR i nie więcej niż 10 EUR.
   * Powyższe opłaty nie obowiązują dzieci do 18 roku życia i kobiet w ciąży.
   * Ponieważ, transport sanitarny w Niemczech zapewniają instytucje niezwiązane ze szpitalami, przewoźnikowi także należy okazać EKUZ. Jeśli będzie to niemożliwe, w przypadku otrzymania rachunku formularz należy przesłać niezwłocznie wraz z otrzymanym rachunkiem do instytucji, która wystawiła rachunek za transport.
   * Za transport sanitarny do szpitala na terytorium Niemiec obowiązuje dopłata w wysokości 10%, jednak nie mniej niż 5 EUR i nie więcej niż 10 EUR. Koszty przewozu na leczenie ambulatoryjne są refundowane tylko w wyjątkowych przypadkach.
   * Transport powrotny do Polski generalnie jest odpłatny przez pacjenta.

UWAGA!

EKUZ nie zapewnia pokrycia kosztów transportu medycznego do Polski oraz obowiązujących w Niemczech opłat za świadczenia medyczne, dlatego aby uniknąć obciążenia tymi kosztami, wskazane jest wykupienie dodatkowego prywatnego ubezpieczenia.

Recepty

Uprawnionym do wystawiania recepty objętej refundacją jest lekarz, który podpisał kontrakt z daną kasą chorych

Leczenie prywatne

Jeśli pacjent nie przedstawi wymaganych dokumentów, zostanie obciążony kosztami leczenia jako pacjent prywatny. Recepty wystawione w takim przypadku będą realizowane przez apteki za pełną odpłatnością. Nie obowiązuje wówczas system dopłat. Lekarz zwróci pobrane honorarium, jeśli pacjent dostarczy mu EKUZ do końca kwartału, w którym skorzystał z leczenia. W przypadku stomatologa termin ten wynosi 10 dni od udzielenia świadczenia.

Dokumenty niezbędne do uzyskania zwrotu poniesionych kosztów

W przypadku obciążenia opłatą za usługi medyczne (o ile nie jest to wkład własny) można uzyskać zwrot tych kosztów po powrocie do Polski składając wniosek o zwrot kosztów do właściwego ze względu na miejsca zamieszkania oddziału wojewódzkiego NFZ. W celu uzyskania zwrotu kosztów leczenia należy przedstawić dowody zapłaty, recepty i zalecenia lekarskie (akceptowane są kopie).

Miejsce, gdzie w razie wątpliwości można uzyskać informację

Wszelkie informacje można uzyskać w kasach chorych np. AOK, BARMER, DAK, TK, bądź w instytucji łącznikowej:

Deutsche Verbindungsstelle Krankenversicherung Ausland (DVKA) Pennefeldsweg 11 - 15 53177 Bonn, Deutschland,

Tel. 00 49 228 95 30-0 , Tel. 00 49 228 95 30-6 00

www.dvka.de

Źródło: www.nfz.gov.pl

Osobiste