Litwa

Z Polish Wiki

Zasady korzystania z EKUZ

Na podstawie EKUZ przysługują świadczenia medyczne w zakresie niezbędnym z medycznego punktu widzenia. Lekarz udzielający pomocy ustala, czy dane świadczenie jest niezbędne w konkretnym przypadku, biorąc pod uwagę jego charakter oraz przewidywany okres pobytu ubezpieczonego w danym państwie członkowskim.

Każde państwo członkowskie ustala własne kryteria i zasady udzielania świadczeń medycznych, dlatego polski świadczeniobiorca udający się na Litwę będzie, w zakresie prawa do świadczeń medycznych, traktowany jak osoba, która jest ubezpieczona w litewskim systemie opieki zdrowotnej.

W niektórych państwach wymagane jest okazanie dowodu tożsamości (preferowany paszport) wraz z EKUZ oraz pozostawienie lekarzowi kserokopii karty, dlatego warto jest mieć przy sobie kilka jej kserokopii.

Jak uzyskać opiekę lekarską

Należy korzystać ze świadczeń lekarza rodzinnego lub stomatologa państwowej służby zdrowia. Aktualne informacje na temat lekarzy i stomatologów państwowej służby zdrowia można uzyskać w pięciu regionalnych kasach chorych (Teritorne Ligoniu Kasa).

Leczenie szpitalne wymaga skierowania, lecz w nagłych przypadkach można zgłaszać się do szpitala bezpośrednio.

Należy przedstawić lekarzowi lub administracji szpitala EKUZ i dowód tożsamości.

Numer alarmowy - 112

Opłaty za świadczenia zdrowotne

Opłaty podane poniżej mogą się nieznacznie różnić i z reguły nie podlegają zwrotowi, chyba że zaznaczono inaczej.

Większość świadczeń jest nieodpłatna, jednak należy pokryć koszty materiałów stomatologicznych. Niektóre leki na receptę są w pełni refundowane, a za niektóre obowiązuje dopłata 10%, 20% lub 50% ceny. Leki spoza krajowej listy leków refundowanych sprzedawane są za pełną odpłatnością. Transport sanitarny na terytorium Litwy jest nieodpłatny. Transport powrotny do Polski generalnie jest odpłatny przez pacjenta.

UWAGA!

EKUZ nie zapewnia pokrycia kosztów transportu medycznego do Polski oraz obowiązujących na Litwie opłat za świadczenia medyczne, dlatego aby uniknąć obciążenia tymi kosztami, wskazane jest wykupienie dodatkowego prywatnego ubezpieczenia.

Recepty

Uprawnionym do wystawiania recepty objętej refundacją jest każdy lekarz.

Dokumenty niezbędne do uzyskania zwrotu poniesionych kosztów

Zwrotu kosztów można dochodzić w trakcie pobytu na Litwie w Regionalnej Kasie Chorych lub, po powrocie do Polski, we właściwym Oddziale NFZ. Do wniosku o zwrot kosztów trzeba załączyć: oryginały rachunków i dowodów zapłaty.

Miejsce, gdzie w razie wątpliwości można uzyskać informację

Wszelkie informacje można uzyskać w regionalnych kasach chorych bądź w instytucji łącznikowej:

Valstybine ligoniu kasa Kalvariju147 Vilnius 08221

Tel.: +370 5 236 4100 Fax.: +370 5 236 4111

www.vlk.lt

Źródło: www.nfz.gov.pl

Osobiste