Liechtenstein

Z Polish Wiki

Zasady korzystania z EKUZ

Na podstawie EKUZ przysługują świadczenia medyczne w zakresie niezbędnym z medycznego punktu widzenia. Lekarz udzielający pomocy ustala, czy dane świadczenie jest niezbędne w konkretnym przypadku, biorąc pod uwagę jego charakter oraz przewidywany okres pobytu ubezpieczonego w danym państwie członkowskim.

Każde państwo członkowskie ustala własne kryteria i zasady udzielania świadczeń medycznych, dlatego polski świadczeniobiorca udający się do Liechtensteinu będzie, w zakresie prawa do świadczeń medycznych, traktowany jak osoba, która jest ubezpieczona w systemie opieki zdrowotnej obowiązującym w Liechtensteinie.

W niektórych państwach wymagane jest okazanie dowodu tożsamości (preferowany paszport) wraz z EKUZ oraz pozostawienie lekarzowi kserokopii karty, dlatego warto jest mieć przy sobie kilka jej kserokopii.

Jak uzyskać opiekę lekarską

Należy korzystać z opieki zdrowotnej we wszystkich placówkach służby zdrowia. W Liechtensteinie jest tylko jeden szpital (w Vaduz). Leczenie szpitalne wymaga skierowania lekarza, jednak w nagłych przypadkach można się zgłaszać bezpośrednio do szpitala. Należy przedstawić lekarzowi lub administracji szpitala EKUZ i dowód tożsamości.

Numer alarmowy - 112

Opłaty za świadczenia zdrowotne

Opłaty podane poniżej mogą się nieznacznie różnić i z reguły nie podlegają zwrotowi, chyba że zaznaczono inaczej.

Za porady lekarskie i leczenie ambulatoryjne w szpitalu naliczane są ryczałtowe opłaty 67 CHF za 30 dni. Zwolnione z opłat są osoby poniżej 20 roku życia, zaś emeryci mają zniżkę w wysokości 50%.

Pobyt w szpitalu jest bezpłatny, chyba że pacjent wybierze salę jednoosobową i inne świadczenia ponadstandardowe - wówczas poniesie ich koszty.

Leczenie dentystyczne nie jest objęte państwowym systemem ubezpieczenia zdrowotnego i jest w pełni odpłatne.

Ubezpieczenie pokrywa pełne koszty leków na receptę znajdujących się na liście leków refundowanych. Za pozostałe należy zapłacić pełną cenę.

Transport sanitarny na terytorium Liechtensteinu jest nieodpłatny. Transport powrotny do Polski jest generalnie odpłatny przez pacjenta.

UWAGA!

EKUZ nie zapewnia pokrycia kosztów transportu medycznego do Polski oraz obowiązujących w Liechtensteinie opłat za świadczenia medyczne, dlatego aby uniknąć obciążenia tymi kosztami, wskazane jest wykupienie dodatkowego prywatnego ubezpieczenia.

Recepty

Uprawnionym do wystawiania recepty objętej refundacją jest każdy lekarz.

Dokumenty niezbędne do uzyskania zwrotu poniesionych kosztów

Zwrotu kosztów można dochodzić po powrocie do Polski we właściwym oddziale NFZ. Do wniosku o zwrot kosztów trzeba załączyć: oryginały rachunków i dowodów zapłaty.

Miejsce, gdzie w razie wątpliwości można uzyskać informację

Wszelkie informacje można uzyskać w instytucji łącznikowej:

Amt für Volkswirtschaft Austrasse 15 FL-9490 Vaduz, Liechtenstein

Tel. 00423 236 68 99 Fax 00423 236 74 20

www.avw.llv.li

Źródło: www.nfz.gov.pl

Osobiste