Konferencje, spotkania - Archiwum

Z Polish Wiki

Informacja bieżąca i zapowiedzi konferencji umieszczane są w dziale Bieżące wydarzenia

Pedagogika społeczna wobec zjawiska migracji i uchodźctwa - Konferencja, zorganizowana przez Międzykulturowe Centrum Adaptacji Zawodowej odbyła się w dniach 20 i 21 listopada 2006 r. w Wierzbie-Ruciane Nida w Ośrodku Pracy Twórczej PAN, Program Konferencji

System oświaty i pomocy psychologicznej wobec problemów cudzoziemców szukających schronienia w Polsce - Warszawa, 19 02. 2007 r. Konferencja zorganizowana przez Caritas Polską w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Uchodźczego: Zapewnienie kompleksowej opieki psychologicznej, społecznej i prawnej osobom ubiegającym się o status uchodźcy oraz posiadającym zgodę na pobyt tolerowany. W pierwszej części konferencji przedstawiono zagadnienia integracji cudzoziemców w świetle doświadczeń Caritas Polskiej, Centrów Pomocy Migrantom i Uchodźcom w Białymstoku, Lublinie i Zgorzelcu oraz Ośrodków Pomocy Rodzinie i Ośrodków dla Cudzoziemców. W części drugiej przedstawiciele społeczności uchodźców omówili własne potrzeby i doświadczenia. Odbyła się też dyskusja panelowa.

Dzieci cudzoziemców w polskich szkołach. Edukacja jako jeden z aspektów integracji społecznej - warsztaty psychologiczne, pedagogiczne i prawne, Lublin 20.06.2007r., zorganizowane przez Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom Caritas Archidiecezji Lubelskiej w związku z Międzynarodowym Dniem Uchodźcy. Patronat naukowy nad szkoleniem objęła Katedra Psychoterapii i Psychologii Zdrowia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Warsztaty były skierowane do psychologów, nauczycieli, urzędników administracji państwowej, studentów oraz wszystkich zainteresowanych pracą z uchodźcami. Składały się z następujących bloków tematycznych: Nauczanie dzieci uchodźców. Problemy edukacyjne i wychowawcze - E. Fiok, Sz.P. nr 31 w Lublinie, Problemy diagnozy psychologicznej dzieci cudzoziemców - M. Piłat, CPMiU Aktywne wsparcie integracji społecznej i zawodowej CAL, Rola Ośrodków dla Cudzoziemców w przygotowaniu dzieci do obowiązku szkolnego - V. Kędzierska, Ośrodek dla Cudzoziemców w Lublinie, Rola pracownika socjalnego w zakresie wsparcia procesu nauczania dzieci cudzoziemców - M. Budka, MOPR Lublin, Aspekty prawne związane z edukacją cudzoziemców w Polsce - mec. Iwona Kowalczyk.

Prawo dzieci cudzoziemskich do edukacji - 30.10. 2007 r., konferencja zorganizowana przez Biuro Rzecznika Praw Dziecka i Urząd do Spraw Cudzoziemców, na której zostały poruszone następujące zagadnienia: Prawo dzieci cudzoziemskich do nauki w świetle praw dziecka – Ewa Sowińska Rzecznik Praw Dziecka, Realizacja obowiązku szkolnego przez dzieci cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy w RP na przykładzie działań podjętych przez Urząd do Spraw Cudzoziemców - Alicja Krzanowska, Biuro Organizacji Ośrodków dla Cudzoziemców Urzędu do Spraw Cudzoziemców, Dostęp do edukacji dzieci uchodźców w wybranych krajach europejskich – Maria Pamuła, UNHCR,Dzieci cudzoziemców w polskich szkołach - Marzena Piłat, CPMiU CAL, Kształcenie dzieci cudzoziemców w szkołach warszawskich – Alicja Ziarnik, Biuro Edukacji m.st. Warszawy. W toku dyskusji, podczas której wymieniono doświadczenia i przedstawiono tzw. dobre praktyki, szczególną uwagę zwrócono problemy dzieci cudzoziemców, jak również na problemy szkół związane z przyjmowaniem w poczet swoich uczniów małoletnich obcokrajowców. oprac. M.Piłat

Integracja imigrantów – wyzwanie dla Europy', 10 grudnia 2007r. w Warszawie w siedzibie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Organizatorzy konferencji: British Council, Instytut Spraw Publicznych oraz Stowarzyszenie Interwencji Prawnej. Konferencja poświęcona była aspektom integracji migrantów, zmianom w ustawodawstwie. Spotkanie zgromadziło ekspertów i praktyków w dziedzinie migracji, integracji i polityki społecznej. Na konferencję złożyły się prezentacje wyników badań polskiej polityki w zakresie integracji cudzoziemców na tle rozwiązań europejskich oraz prezentacja dwóch najnowszych publikacji Instytutu Spraw Publicznych. Pierwsza publikacja dotyczyła polityki integracyjnej w Polsce i zawierała ocenę skuteczności funkcjonujących programów integracyjnych dla uchodźców. Druga - opisuje wizerunek polskich migrantów w prasie brytyjskiej. Konferencja zorganizowana została w ramach projektu „Ewaluacja Programów Integracyjnych dla uchodźców w Polsce” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz programu INTI: Integracja Obywateli Państw Trzecich

Caritas Polska wspólnie z Towarzystwem Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej oraz z Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom Caritas Archidiecezji Lubelskiej zorganizowały konferencję pt. Problemy migracji. Integracja cudzoziemców w aspekcie historycznym, kulturowym społecznym i psychologicznym. Konferencja odbyła się 12 marca 2008 r. w Lublinie. Patronat honorowy nad konferencją objął Prezydent Miasta Lublina. Konferencja była współfinasowana przez Europejski Fundusz Uchodźczy. Dotyczyła problematyki integracyjnej w krajach Unii Europejskiej, a także analizie procesów integracyjnych w aspekcie kulturowym, psychologicznym i społecznym.

Aktywne wsparcie integracji społecznej i zawodowej - konferencja zorganizowana w dniach 17 - 18.01.2008 w Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego przez Stowarzyszenie Romów w Polsce. Konferencja składała się z 2 części. W I części pt. „Prezentacja projektów realizowanych w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej Equal w Polsce” przedstawionych zostało 5 projektów, w tym projekt „Romowie na rynku pracy”. 18.01.2008r odbyła się II część konferencji- sympozjum naukowe pt. „Romowie w procesach globalizacji. Przemiany społeczne i kulturowe.”, w której udział wzięli wybitni naukowcy z całego kraju.

Stan realizacji Ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym z dnia 6 stycznia 2005 r. Osiągnięcia, problemy, perspektywy. - konferencja zorganizowana w dniach: 28-29 lutego 2008 r.na Zamku w Kamieniu Śląskim, przez: Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej we współpracy ze Związkiem Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce, Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym Niemców na Śląsku Opolskim oraz Śląskim Stowarzyszeniem Samorządowym

Świat Powszechnej Migracji – Teoria i Praktyka - trzydniowa, międzynarodowa konferencja zorganizowana przez Międzykulturowe Centrum Adaptacji Zawodowej, w dniach 10.03.2008 – 12.03.2008 w Kazimierzu Dolnym. Konferencja dotyczyła zjawiska migracji, integracji społecznej i zawodowej uchodźców i imigrantów, a także była podsumowaniem doświadczeń z dotychczasowej działalności Centrum. Plan Konferencji

Migracje Polaków po wejściu do UE - perspektywa psychologiczna i kulturowa - konferencja, organizowana przez Instytut Psychologii Stosunków Międzykulturowych SWPS, odbędzie się dnia 3.04.2008 r. w siedzibie Szkoły SWPS

Mentor uchodźców – mediator kulturowy w procesie integracji społecznej i zawodowej uchodźców w Polsce” - konferencja zorganizowana przez Fundację "Ocalenie", która odbyła się 27 czerwca 2008 r. w Warszawie. Główne cele konferencji: - prezentacja dorobku projektu @lterCamp - omówienie znaczenia pracy psychologów w Ośrodku dla Uchodźców w Czerwonym Borze - główny panel: Mentor jako mediator kulturowy w procesie integracji społecznej i zawodowej uchodźców w Polsce

Osobiste