Irlandia

Z Polish Wiki

Zasady korzystania z EKUZ

Na podstawie EKUZ przysługują świadczenia medyczne w zakresie niezbędnym z medycznego punktu widzenia. Lekarz udzielający pomocy ustala, czy dane świadczenie jest niezbędne w konkretnym przypadku, biorąc pod uwagę jego charakter oraz przewidywany okres pobytu ubezpieczonego w danym państwie członkowskim.

Każde państwo członkowskie ustala własne kryteria i zasady udzielania świadczeń medycznych, dlatego polski świadczeniobiorca udający się do Irlandii będzie, w zakresie prawa do świadczeń medycznych, traktowany jak osoba, która jest ubezpieczona w irlandzkim systemie opieki zdrowotnej.

W niektórych państwach wymagane jest okazanie dowodu tożsamości (preferowany paszport) wraz z EKUZ oraz pozostawienie lekarzowi kserokopii karty, dlatego warto jest mieć przy sobie kilka jej kserokopii.

Jak uzyskać opiekę lekarską

Należy korzystać ze świadczeń lekarzy ogólnych, stomatologów (wyłącznie nagłe przypadki - ból zęba, niezbędne wypełnienia) lub szpitali działających w ramach publicznej służby zdrowia (General Medical Services - GMS). Ich listę można uzyskać w miejscowej Radzie ds. Zdrowia (Health Board). Należy przedstawić lekarzowi EKUZ i zaznaczyć, że chce się być leczonym zgodnie z przepisami UE.

UWAGA:

Wielu specjalistów przyjmuje zarówno w ramach publicznej służby zdrowia, jak prywatnie.

Leczenie szpitalne wymaga skierowania. W nagłych przypadkach można zgłaszać się bezpośrednio do szpitala. Należy zawiadomić administrację szpitala, że chce się być leczonym zgodnie z przepisami UE i okazać EKUZ.

Numer alarmowy - 112

Opłaty za świadczenia zdrowotne

Opłaty podane poniżej mogą się nieznacznie różnić i z reguły nie podlegają zwrotowi, chyba że zaznaczono inaczej.

Leczenie na państwowym oddziale szpitala publicznego jest nieodpłatne, za wyjątkiem leczenia skutków wypadków drogowych, którego koszty pokrywa pacjent.

Każda Rada ds. Zdrowia stosuje własne rozwiązania w zakresie przewozu pacjentów w nagłych przypadkach. W niektórych przypadkach należy ponieść opłatę. Koszty transportu powrotnego do Polski generalnie są pokrywane przez pacjenta.

Jeżeli pacjent skorzystał ze świadczeń zdrowotnych na prywatnym oddziale szpitala publicznego, w placówce służby zdrowia działającej poza publiczną służbą zdrowia lub u lekarza nieposiadającego umowy z GMS, będzie musiał pokryć koszty leczenia. Nie przysługuje zwrot tych wydatków.

Transport powrotny do Polski generalnie jest odpłatny przez pacjenta.

UWAGA!

EKUZ nie zapewnia pokrycia kosztów transportu medycznego do Polski oraz obowiązujących w Irlandii opłat za świadczenia medyczne, dlatego aby uniknąć obciążenia tymi kosztami, wskazane jest wykupienie dodatkowego prywatnego ubezpieczenia.

Recepty

Uprawnionym do wystawiania recepty objętej refundacją jest lekarz posiadający umowę z publiczną służbą zdrowia.

Dokumenty niezbędne do uzyskania zwrotu poniesionych kosztów

Zwrotu kosztów można dochodzić we właściwym oddziale NFZ po powrocie do Polski. Do wniosku o zwrot kosztów trzeba załączyć: oryginały rachunków i dowodów zapłaty.

Miejsce, gdzie w razie wątpliwości można uzyskać informację

Wszelkie informacje można uzyskać w Radach ds. Zdrowia (Health Board), bądź w instytucji łącznikowej:

Department of Health and Children Hawkins House Hawkins Street Dublin 2, Ireland

Tel. 0035 316354000 Fax 0035 316354001

www.dohc.ie

Źródło: www.nfz.gov.pl

Osobiste