Francja

Z Polish Wiki

Zasady korzystania z EKUZ

Na podstawie EKUZ przysługują świadczenia medyczne w zakresie niezbędnym z medycznego punktu widzenia. Lekarz udzielający pomocy ustala, czy dane świadczenie jest niezbędne w konkretnym przypadku, biorąc pod uwagę jego charakter oraz przewidywany okres pobytu ubezpieczonego w danym państwie członkowskim.

Każde państwo członkowskie ustala własne kryteria i zasady udzielania świadczeń medycznych, dlatego polski świadczeniobiorca udający się do Francji będzie, w zakresie prawa do świadczeń medycznych, traktowany jak osoba, która jest ubezpieczona we francuskim systemie opieki zdrowotnej.

W niektórych państwach wymagane jest okazanie dowodu tożsamości (preferowany paszport) wraz z EKUZ oraz pozostawienie lekarzowi kserokopii karty, dlatego warto jest mieć przy sobie kilka jej kserokopii.

Świadczenia medyczne na zasadach koordynacji dostępne są także w departamentach zamorskich: Gwadelupa, Martynika, Gujana Francuska, Reunion.

Jak uzyskać opiekę lekarską

Należy korzystać ze świadczeń lekarza, stomatologa lub placówki, która zawarła umowę z francuskim systemem ubezpieczenia zdrowotnego (conventionné). Nie trzeba okazywać lekarzowi EKUZ, jest on potrzebny tylko przy przyjęciu do szpitala oraz przy refundacji wydatków. Warto mieć przy sobie kserokopię karty.

Leczenie specjalistyczne nie wymaga skierowania lekarza ogólnego.

Od udzielającego świadczeń lekarza/ stomatologa i w aptece pacjent otrzymuje dokument Feuille de Soins/ Feuille de Soins de Bucco Dentaire. Z opakowań lekarstw należy odkleić vignettes (małe białe lub niebieskie nalepki z ceną) i przykleić je w wyznaczonych miejscach Feuille de Soins otrzymanego od farmaceuty, a następnie podpisać Feuille de Soins.

Numer alarmowy - 112

Opłaty za świadczenia zdrowotne

Opłaty podane poniżej mogą się nieznacznie różnić i z reguły nie podlegają zwrotowi, chyba że zaznaczono inaczej.

W przypadku skorzystania ze świadczeń ambulatoryjnych lub przy zakupie leków, należy najpierw opłacić pełne koszty, a następnie można ubiegać się o zwrot ich części w lokalnej kasie chorych - Caisse Primaire D'Assurance Maladie (C.P.A.M.). Koszty świadczeń medycznych są zwracane przez kasę w wysokości ok. 70% od: 21 EUR (pełny koszt wizyty u lekarza ogólnego), 25 EUR (pełny koszt wizyty u lekarza specjalisty). Jeśli lekarz stosuje stawki wyższe, niż ustalone w cenniku kasy, różnicę opłaca pacjent.

W przypadku zakupienia lekarstwa, przysługuje prawo do zwrotu 100 % ceny leków niezbędnych (z białą nalepką vignette i symbolem przekreślonego prostokąta), 65 % ceny innych leków z białą vignette i 35 % ceny leków z niebieską vignette. Koszt lekarstw opatrzonych vignette z symbolem D nie podlega zwrotowi. Środki opatrunkowe są refundowane według niższych stawek procentowych.

Koszty badań i analiz laboratoryjnych zwracane są w 60 %, a koszty porady ambulatoryjnej w szpitalu - w 75%.

W przypadku leczenia w szpitalu, z reguły kasa chorych bezpośrednio opłaci koszty leczenia w wysokości 80%, bądź, w niektórych przypadkach, w 100%. Pacjent płaci szpitalowi pozostałe koszty (20%) lub dzienną opłatę ryczałtową (forfait journalier) za pobyt w szpitalu - 16 EUR lub 10 EUR w przypadku szpitala psychiatrycznego.

Koszty transportu sanitarnego na terytorium Francji zwracane są w 65%. Koszty transportu powrotnego do Polski generalnie pokrywane są przez pacjenta.

UWAGA!

EKUZ nie zapewnia pokrycia kosztów transportu medycznego do Polski oraz obowiązujących we Francji opłat za świadczenia medyczne, dlatego aby uniknąć obciążenia tymi kosztami, wskazane jest wykupienie dodatkowego prywatnego ubezpieczenia.

Recepty

Uprawnionym do wystawienia recepty objętej refundacją jest lekarz lub stomatolog posiadający umowę z francuskim systemem służby zdrowia (conventionné).

Leczenie prywatne

Korzystając ze świadczeń lekarza nie posiadającego umowy z kasą chorych, należy opłacić jego honorarium.

Dokumenty niezbędne do uzyskania zwrotu poniesionych kosztów

O refundację części poniesionych wydatków można ubiegać się już na terytorium Francji, zwracając się do francuskiej kasy chorych (C.P.A.M.) w okręgu, w którym zostały udzielone świadczenia. Proces refundacji przez C.P.A.M. trwa zazwyczaj ok. 2 miesięcy. Po powrocie do Polski można złożyć niżej wymienione dokumenty w oddziale NFZ.Do wniosku o zwrot kosztów trzeba załączyć oryginały Feuille de Soins, recept i rachunków ze szpitala. W przypadku zwrotu kosztów transportu należy dołączyć zaświadczenie, że transport był zrealizowany w przypadku nagłym.

Miejsce, gdzie w razie wątpliwości można uzyskać informację

Wszelkie informacje można uzyskać w kasach chorych (C.P.A.M. ), bądź w instytucji łącznikowej:

Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale (C.L.E.I.S.S.) 11, rue de la tour des Dames 75436 Paris cedex 09, France

Tel. : 0033 14 526 33 41, Fax : 0033 14 995 06 50

www.cleiss.fr

Źródło: www.nfz.gov.pl

Osobiste