Formularze dla Polaków zamieszkujących poza krajem

Z Polish Wiki

Zdarzają się przypadki, kiedy dana osoba starająca się o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego stale zamieszkuje w innym niż Polska państwie członkowskim, ale nadal jest polskim ubezpieczonym. Wtedy powinna wypełnić inne formularze, oto one:
• E 106 - pracownicy lub osoby pracujące na własny rachunek;
• E 109 - członkowie rodziny pracownika;
• E 120 - emeryci i renciści;
• E 121 - osoby otrzymujące holenderskie świadczenia emerytalno-rentowe oraz członkowie ich rodzin;
• E 123 - Pracownicy i osoby pracujące na własny rachunek, którzy doznali uszczerbku na zdrowiu na skutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, przebywające lub zamieszkujące w innym państwie członkowskim.


źródło:http://www.hrc.pl/

Osobiste