Finlandia

Z Polish Wiki

Zasady korzystania z EKUZ

Na podstawie EKUZ przysługują świadczenia medyczne w zakresie niezbędnym z medycznego punktu widzenia. Lekarz udzielający pomocy ustala, czy dane świadczenie jest niezbędne w konkretnym przypadku, biorąc pod uwagę jego charakter oraz przewidywany okres pobytu ubezpieczonego w danym państwie członkowskim.

Każde państwo członkowskie ustala własne kryteria i zasady udzielania świadczeń medycznych, dlatego polski świadczeniobiorca udający się do Finlandii będzie, w zakresie prawa do świadczeń medycznych, traktowany jak osoba, która jest ubezpieczona w fińskim systemie opieki zdrowotnej.

W niektórych państwach wymagane jest okazanie dowodu tożsamości (preferowany paszport) wraz z EKUZ oraz pozostawienie lekarzowi kserokopii karty, dlatego warto jest mieć przy sobie kilka jej kserokopii.

Jak uzyskać opiekę lekarską

Należy korzystać ze świadczeń w gminnych ośrodkach zdrowia (Terveyskeskus/ Hälsovardscentral), gminnych lub państwowych szpitalach bądź u samodzielnie praktykujących lekarzy działających w ramach publicznej służby zdrowia. Szpitale, by przyjąć pacjenta, wymagają skierowania od lekarza. Jednakże w nagłych przypadkach można zgłosić się bezpośrednio do placówki. Lekarzowi należy przedstawić EKUZ.

Numer alarmowy - 112

Opłaty za świadczenia zdrowotne

Opłaty podane poniżej mogą się nieznacznie różnić i z reguły nie podlegają zwrotowi, chyba że zaznaczono inaczej.

Opieka lekarska i leczenie szpitalne zapewniane są nieodpłatnie lub za standardową opłatą. Poszczególne ośrodki zdrowia stosują różne zasady w tym zakresie. Za wizytę u lekarza (w tym badania laboratoryjne i prześwietlenia RTG) pobierana jest z reguły opłata 11-22 EUR. W przypadku wizyty poza zwykłymi godzinami przyjęć pacjent może zostać obciążony dodatkową opłatą.

Za leczenie stomatologiczne również obowiązują opłaty, zwykle poniżej 35 EUR. Osoby poniżej 18 roku życia uzyskują świadczenia dentystyczne nieodpłatnie.

Za każdy dzień leczenia i pobytu na oddziale szpitalnym trzeba zapłacić zryczałtowaną opłatę. Osoby poniżej 18 roku życia są z niej zwolnione w przypadku, gdy przebywają w szpitalu więcej niż 7 dni rocznie. Opłaty obowiązują także za poradę ambulatoryjną w szpitalu.

W momencie realizacji recepty należy opłacić pełną cenę, po czym można ubiegać się o zwrot części wydatków (z reguły wynosi on 50% powyżej stałej bezzwrotnej opłaty - 10 EUR).

Za transport sanitarny obowiązuje zryczałtowana opłata. Transport powrotny do Polski jest generalnie odpłatny przez pacjenta.

UWAGA!

EKUZ nie zapewnia pokrycia kosztów transportu medycznego do Polski oraz obowiązujących w Finlandii opłat za świadczenia medyczne, dlatego aby uniknąć obciążenia tymi kosztami, wskazane jest wykupienie dodatkowego prywatnego ubezpieczenia.

Recepty

Lekarzem uprawnionym do wystawienia recepty objętej refundacją jest każdy lekarz.

Leczenie prywatne

Można skorzystać z porady prywatnego lekarza/stomatologa lub leczyć się w prywatnym szpitalu. W takim wypadku należy ponieść pełne koszty, jednak można ubiegać się o zwrot ich części (ok. 60%). W tym celu należy złożyć w oddziale KELA wniosek znajdujący się na odwrocie rachunku za honorarium lekarza/stomatologa.

Dokumenty niezbędne do uzyskania zwrotu poniesionych kosztów

O refundację kosztów leczenia można ubiegać się w miejscowym zakładzie KELA w ciągu 6 miesięcy od dnia zapłaty lub po powrocie do kraju we właściwym oddziale NFZ. W celu uzyskania zwrotu kosztów leczenia należy przedstawić oryginały rachunków, dowodów zapłaty i recept.

Miejsce, gdzie w razie wątpliwości można uzyskać informację

Wszelkie informacje można uzyskać w lokalnych oddziałach KELA (Zakładu Ubezpieczenia Społecznego) bądź w instytucji łącznikowej:

Kansaneläkelaitos (KELA) P.O. Box 78 00381 HELSINKI, Finland

Tel. 00 35 820 43411 Fax 00 35 820 4343829

www.kela.fi


Źródło: www.nfz.gov.pl

Osobiste