Estonia

Z Polish Wiki

Zasady korzystania z EKUZ

Na podstawie EKUZ przysługują świadczenia medyczne w zakresie niezbędnym z medycznego punktu widzenia. Lekarz udzielający pomocy ustala, czy dane świadczenie jest niezbędne w konkretnym przypadku, biorąc pod uwagę jego charakter oraz przewidywany okres pobytu ubezpieczonego w danym państwie członkowskim.

Każde państwo członkowskie ustala własne kryteria i zasady udzielania świadczeń medycznych, dlatego polski świadczeniobiorca udający się do Estonii będzie, w zakresie prawa do świadczeń medycznych, traktowany jak osoba, która jest ubezpieczona w estońskim systemie opieki zdrowotnej.

W niektórych państwach wymagane jest okazanie dowodu tożsamości (preferowany paszport) wraz z EKUZ oraz pozostawienie lekarzowi kserokopii karty, dlatego warto jest mieć przy sobie kilka jej kserokopii.

Jak uzyskać opiekę lekarską

Należy korzystać ze świadczeń placówek służby zdrowia, które podpisały umowy z Estońskim Funduszem Ubezpieczenia Zdrowotnego (Eesti Haigekassa).

Leczenie specjalistyczne i szpitalne wymaga skierowania lekarza ogólnego, lecz w nagłych przypadkach można zgłaszać się bezpośrednio do szpitala. Należy przedstawić lekarzowi lub administracji szpitala EKUZ.

Numer alarmowy - 112

Opłaty za świadczenia zdrowotne

Opłaty podane poniżej mogą się nieznacznie różnić i z reguły nie podlegają zwrotowi, chyba że zaznaczono inaczej.

Pobierane są opłaty za domową wizytę lekarską, poradę specjalisty (do 50 EEK) oraz za hospitalizację (do 25 EEK za każdy dzień pobytu, do 10 dni). Dzieci do 19 roku życia są zwolnione z opłat za hospitalizację. Opłaty nie obowiązują także w przypadku świadczeń związanych z ciążą i porodem oraz intensywną opieką.

Wyroby medyczne są refundowane tylko wtedy, gdy znajdują się na liście Estońskiego Funduszu Ubezpieczenia Zdrowotnego. Za leki refundowane należy ponieść opłatę w wysokości 20 lub 50 EEK oraz opłacić pewną część ceny powyżej tej kwoty (10% 25% lub 50%, zależnie od rodzaju leku). Dzieci między 4 a 16 rokiem życia, renciści i osoby powyżej 63 roku życia otrzymują niektóre leki ze zniżką 90%. Dzieci do 4 roku życia są zwolnione z opłat za wszystkie wyroby medyczne refundowane przez Estoński Fundusz Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Dorośli płacą pełny koszt leczenia stomatologicznego za wyjątkiem dwóch nagłych przypadków: usunięcie zęba i rozcięcie ropnia. Dla dzieci poniżej 19 roku życia jest ono bezpłatne.

Przewóz karetką jest bezpłatny. Transport powrotny do Polski generalnie jest całkowicie odpłatny przez pacjenta.

UWAGA!

EKUZ nie zapewnia pokrycia kosztów transportu medycznego do Polski oraz obowiązujących w Estonii opłat za świadczenia medyczne, dlatego aby uniknąć obciążenia tymi kosztami, wskazane jest wykupienie dodatkowego prywatnego ubezpieczenia.

Recepty

Lekarzem uprawnionym do wystawienia recepty objętej refundacją jest każdy lekarz.

Leczenie prywatne

Leczenie w placówkach nieposiadających umowy z Estońskim Funduszem Ubezpieczenia Zdrowotnego jest w pełni odpłatne. Poniesione opłaty nie podlegają zwrotowi.

Dokumenty niezbędne do uzyskania zwrotu poniesionych kosztów

W przypadku obciążenia opłatą za usługi medyczne (o ile nie jest to wkład własny) można uzyskać zwrot tych kosztów po powrocie do Polski składając wniosek o zwrot kosztów do właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ. W celu uzyskania zwrotu kosztów leczenia należy przedstawić oryginały rachunków, dowodów zapłaty oraz wszystkie inne dokumenty otrzymane od lekarza.

Miejsce, gdzie w razie wątpliwości można uzyskać informację

Wszelkie informacje można uzyskać w oddziałach Eesti Haigekassa (Estońskiego Funduszu Ubezpieczenia Zdrowotnego) bądź w instytucji łącznikowej:

Eesti Haigekassa (Estoński Fundusz Ubezpieczenia Zdrowotnego) International Relations Department Lembitu 10 Tallin 10114, Estonia

tel.: + 372 620 8430 fax: + 372 620 8449

www.haigekassa.ee

Źródło: www.nfz.gov.pl

Osobiste