Dostęp do opieki zdrowotnej podczas tymczasowego pobytu w Polsce

Z Polish Wiki

Jeśli jest Pan/ Pani uprawniony/a do opieki zdrowotnej na podstawie przepisów wspólnotowych o koordynacji, podczas pobytu w Polsce ma Pan/ Pani prawo do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez świadczeniodawców, którzy zawarli umowy na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia. Informacje o świadczeniodawcach, którzy zawarli umowy z NFZ, można uzyskać we właściwym oddziale wojewódzkim Funduszu. Na budynkach tych placówek zamieszczone jest logo NFZ:


Spis treści

Jak uzyskać świadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej?

Należy udać się do lekarza, który podpisał umowę z NFZ oraz okazać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) lub certyfikat zastępczy. Podstawowa opieka zdrowotna obejmuje badania i poradę udzieloną przez lekarza pierwszego kontaktu. Lekarz może także skierować pacjenta na badania diagnostyczne, do specjalisty lub do szpitala.

Przychodnie przyjmują od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00. Po godzinie 18.00 w dni powszednie oraz w soboty, niedziele i święta tzw. opiekę całodobową zapewniają placówki, które zawarły kontrakt na ten rodzaj świadczeń. Obejmują one opiekę ambulatoryjną oraz pomoc wyjazdową, tj. wizytę domową w przypadku złego stanu zdrowia pacjenta. Adresy i telefony placówek udzielających opieki całodobowej dostępne są w przychodniach podstawowej opieki zdrowotnej.

Jak uzyskać świadczenia lekarza specjalisty?

Jeżeli zachodzi potrzeba ambulatoryjnego leczenia specjalistycznego, niezbędne jest skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Skierowanie nie jest wymagane do następujących specjalistów:

  * ginekologa i położnika,
  * stomatologa,
  * dermatologa,
  * wenerologa,
  * onkologa,
  * okulisty,
  * psychiatry

oraz w przypadkach następujących osób:

  * chorych na gruźlicę,
  * zakażonych wirusem HIV,
  * inwalidów wojennych i osób represjonowanych,
  * uzależnionych od alkoholu, środków odurzających i substancji psychoaktywnych - w zakresie lecznictwa odwykowego.

Również w razie wypadku, urazu, zatrucia, stanu zagrożenia życia otrzyma Pan/Pani niezbędne świadczenia medyczne bez skierowania. Należy udać się do lekarza, który podpisał umowę z NFZ oraz okazać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) lub certyfikat zastępczy.

Jak uzyskać świadczenia stomatologa?

Należy udać się do stomatologa, który podpisał umowę z NFZ oraz okazać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) lub certyfikat zastępczy. Świadczenia stomatologiczne przysługują bezpłatnie w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego jedynie w wąskim zakresie, określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 24 listopada 2004 r. (Dz.U. Nr 261, poz. 2601). Wykaz bezpłatnych usług i materiałów stomatologicznych dostępny jest w gabinecie stomatologicznym. Koszty świadczeń i materiałów ponadstandardowych pacjent pokrywa we własnym zakresie.

Jak uzyskać leczenie szpitalne?

Jeżeli zachodzi potrzeba leczenia szpitalnego, niezbędne jest skierowanie od lekarza. W przypadku nagłego zachorowania, wypadku, urazu, zatrucia, stanu zagrożenia życia, otrzyma Pan/Pani niezbędne świadczenia medyczne bez skierowania. Należy udać się do szpitala, który podpisał umowę z NFZ oraz okazać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) lub certyfikat zastępczy. W trakcie pobytu w szpitalu zabiegi, badania i leki zapewniane są bezpłatnie.

Jak uzyskać transport do szpitala?

W razie wypadku, urazu, porodu, nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia należy wezwać pogotowie ratunkowe (tel. 999 lub 112) lub zgłosić się bezpośrednio do szpitala, w szczególności na szpitalny oddział ratunkowy (SOR). Transport medyczny jest w takich przypadkach nieodpłatny. Należy okazać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub certyfikat zastępczy.

Jak uzyskać leki?

Receptę może wystawić lekarz ubezpieczenia zdrowotnego oraz lekarz niebędący lekarzem ubezpieczenia zdrowotnego, jeżeli zawarł z Funduszem umowę upoważniającą go do wystawiania recept. Należy okazać w aptece Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub certyfikat zastępczy. Leki wydawane na podstawie recepty można nabyć:

  * po wniesieniu opłaty ryczałtowej - w przypadku leków podstawowych - 3,20 zł i recepturowych - 5 zł;
  * za odpłatnością w wysokości 30% lub 50% ceny leku (w przypadku leków uzupełniających);
  * za pełną odpłatnością - w przypadku leków spoza wykazu leków refundowanych.

Polskie instytucje zaangażowane w koordynację systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie rzeczowych świadczeń zdrowotnych.

 1. Władza właściwa - Minister Zdrowia
 2. Instytucja łącznikowa - Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia
 3. Instytucja właściwa/ miejsca zamieszkania/ miejsca pobytu - Narodowy Fundusz Zdrowia działający poprzez 16 oddziałów wojewódzkich.

Dane teleadresowe instytucji łącznikowej.

Biuro Współpracy Międzynarodowej - Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Grójecka 186 02-390 Warszawa, tel. (22) 572 62 68, fax (22) 572 63 19, e- mail: ca17@nfz.gov.pl

Dane teleadresowe instytucji właściwych/ miejsca zamieszkania/ miejsca pobytu.

 1. Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ
   ul. Joannitów 6
   50-252 Wrocław, tel. (71) 79 79 131; fax (71) 79 79 129, e-mail: wf01@nfz.gov.pl
 2. Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ
   ul. Mickiewicza 15
   85-071 Bydgoszcz, tel. (52) 325 27 04; fax (52) 325 28 68, e-mail: wf02@nfz.gov.pl
 3. Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ
   ul. Szkolna 16
   20-124 Lublin, tel. (81) 748 36 57 wew. 173; fax (81) 748 36 57 wew. 165, e- mail: wf03@nfz.gov.pl
 4. Lubuski Oddział Wojewódzki NFZ
   ul. Podgórna 9B
   65-057 Zielona Góra, tel. (68) 328 77 77; fax (68) 328 77 53, e-mail: wf04@nfz.gov.pl
 5. Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ
   ul. Kopcińskiego 58
   90-032 Łódź, tel. (42) 677 49 40; fax (42) 677 49 12, e-mail: wf05@nfz.gov.pl
 6. Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ
   ul. Ciemna 6
   31-053 Kraków, tel. (12) 29 88 386; fax (12) 29 88 318, e-mail: wf06@nfz.gov.pl
 7. Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ
   ul. Chałubińskiego 8
   00-613 Warszawa, tel. (22) 582 84 40; e-mail: wf07@nfz.gov.pl
 8. Opolski Oddział Wojewódzki NFZ
   ul. Głogowska 37
   43-315 Opole, tel.(77) 402 01 02; fax (77) 402 01 01, e-mail: wf08@nfz.gov.pl
 9. Podkarpacki Oddział Wojewódzki NFZ
   ul. Zamkowa 8
   35-032 Rzeszów, tel. (17) 860 41 02; fax (17) 860 42 28, e-mail: wf09@nfz.gov.pl
 10. Podlaski Oddział Wojewódzki NFZ
   ul. Pałacowa 3
   15-042 Białystok, tel. (85) 745 95 31, fax (85) 745 95 39, e-mail: wf10@nfz.gov.pl
 11. Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ
   ul. Podwale Staromiejskie 69
   80-844 Gdańsk, tel. (58) 321 86 26, fax (58) 321 85 15, e-mail: wf11@nfz.gov.pl
 12. Śląski Oddział Wojewódzki NFZ
   ul. Kossutha 13
   40-844 Katowice, tel. (32) 735 19 00, fax (32) 735 17 29, e-mail: wf12@nfz.gov.pl
 13. Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ
   ul. Jana Pawła II 9
   25-025 Kielce, tel. (41) 36 46 100; fax (41) 34 30 490, e-mail: wf13@nfz.gov.pl
 14. Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki NFZ
   ul. Żołnierska 16
   10-561 Olsztyn, tel.(89) 539 19 27, fax (89) 533 96 70, e-mail: wf14@nfz.gov.pl
 15. Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ
   ul. Grunwaldzka 158
   60-309 Poznań, tel. (61) 850 61 37, fax (61) 850 61 02, e-mail: wf15@nfz.gov.pl
 16. Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ
   ul. Arkońska 45
   71-470 Szczecin, tel. (91) 425 10 00, fax (91) 425 11 88, e-mail: wf16@nfz.gov.pl

Źródło: www.nfz.gov.pl

Osobiste