Dania

Z Polish Wiki

Zasady korzystania z EKUZ

Na podstawie EKUZ przysługują świadczenia medyczne w zakresie niezbędnym z medycznego punktu widzenia. Lekarz udzielający pomocy ustala, czy dane świadczenie jest niezbędne w konkretnym przypadku, biorąc pod uwagę jego charakter oraz przewidywany okres pobytu ubezpieczonego w danym państwie członkowskim.

Każde państwo członkowskie ustala własne kryteria i zasady udzielania świadczeń medycznych, dlatego polski świadczeniobiorca udający się do Danii będzie, w zakresie prawa do świadczeń medycznych, traktowany jak osoba, która jest ubezpieczona w duńskim systemie opieki zdrowotnej.

W niektórych państwach wymagane jest okazanie dowodu tożsamości (preferowany paszport) wraz z EKUZ oraz pozostawienie lekarzowi kserokopii karty, dlatego warto jest mieć przy sobie kilka jej kserokopii.

Jak uzyskać opiekę lekarską

Należy korzystać ze świadczeń lekarzy i stomatologów posiadających umowy z państwową służbą zdrowia. Listy dostępne są w Wydziałach Zdrowia i Spraw Społecznych każdej gminy (Amtskommune) lub w książce telefonicznej pod hasłem Læger.

Lekarze z reguły przyjmują w godzinach 8.00- 16.00. W razie potrzeby skorzystania z porady lekarskiej poza godzinami przyjęć, informacje o dyżurujących lekarzach można uzyskać pod numerem telefonu 118.

W Kopenhadze istnieje numer telefonu dla turystów, pod którym można umówić wizytę lekarską - w dni robocze od 8-16 nr tel. 33 15 46 00, w pozostałych godzinach obowiązuje numer tel. 70 13 00 41.

Leczenie specjalistyczne i szpitalne wymaga skierowania lekarza ogólnego. W nagłych przypadkach można udać się bezpośrednio do szpitala.

Należy przedstawić EKUZ lekarzowi lub personelowi szpitala.

Numer alarmowy - 112

Opłaty za świadczenia zdrowotne

Opłaty podane poniżej mogą się nieznacznie różnić i z reguły nie podlegają zwrotowi, chyba że zaznaczono inaczej.

Opieka stomatologiczna jest bezpłatna tylko dla dzieci do lat 18, natomiast dorośli otrzymują ją na zasadach pełnej odpłatności, za wyjątkiem niektórych świadczeń profilaktycznych, za które osoby w wieku do 26 lat płacą 35% a osoby powyżej 26 lat 60% wartości udzielonych świadczeń.

W momencie realizacji recepty należy zapłacić 100 % ceny, a następnie można dochodzić zwrotu części poniesionych wydatków w urzędzie gminy. Przy pierwszym zakupie leków wydawana jest karta, którą należy okazywać przy każdym kolejnym zakupie. Wydatki na lekarstwa są zwracane, gdy ich suma zarejestrowana na karcie przekroczy 465 DKK w jednym roku kalendarzowym. Stawki zwrotu kosztów zatwierdzonych lekarstw są uzależnione od wielkości poniesionych wydatków (0%, 50%, 75%, 85%). Wydatki poniżej 465 DKK są zwracane tylko w przypadku dzieci (w wysokości 50%, 75% lub 85%).

Przewóz karetką do szpitala jest bezpłatny. Transport powrotny do Polski generalnie jest całkowicie odpłatny przez pacjenta.

UWAGA!

EKUZ nie zapewnia pokrycia kosztów transportu medycznego do Polski oraz obowiązujących w Danii opłat za świadczenia medyczne, dlatego aby uniknąć obciążenia tymi kosztami, wskazane jest wykupienie dodatkowego prywatnego ubezpieczenia.

Recepty

Uprawnionym do wystawienia recepty objętej refundacją jest lekarz lub stomatolog posiadający umowę z duńską państwową służbą zdrowia.

Leczenie prywatne

Zwrotu poniesionych kosztów można dochodzić jeszcze w trakcie pobytu w Danii składając wniosek do urzędu gminy (kommune), lub w oddziale wojewódzkim NFZ po powrocie do kraju. Do wniosku należy dołączyć oryginały rachunków i dowodów zapłaty, kartę z apteki i recepty.

Dokumenty niezbędne do uzyskania zwrotu poniesionych kosztów

O refundację kosztów leków można ubiegać się we właściwym oddziale NFZ po powrocie do Polski.

Do wniosku o zwrot kosztów trzeba załączyć: oryginały rachunków i dowodów zapłaty.

Miejsce, gdzie w razie wątpliwości można uzyskać informację

Wszelkie informacje można uzyskać w gminie (kommune) bądź w instytucji łącznikowej:

Indenrigs- og Sundhedsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 Kobenhavn K, Denmark

Tel. 0045 3392 3360 Fax 0045 3393 1563

www.sum.dk

Źródło: www.nfz.gov.pl

Osobiste