Czechy

Z Polish Wiki

Zasady korzystania z EKUZ

Na podstawie EKUZ przysługują świadczenia medyczne w zakresie niezbędnym z medycznego punktu widzenia. Lekarz udzielający pomocy ustala, czy dane świadczenie jest niezbędne w konkretnym przypadku, biorąc pod uwagę jego charakter oraz przewidywany okres pobytu ubezpieczonego w danym państwie członkowskim.

Każde państwo członkowskie ustala własne kryteria i zasady udzielania świadczeń medycznych, dlatego polski świadczeniobiorca udający się do Republiki Czeskiej będzie, w zakresie prawa do świadczeń medycznych, traktowany jak osoba, która jest ubezpieczona w czeskim systemie opieki zdrowotnej.

W niektórych państwach wymagane jest okazanie dowodu tożsamości (preferowany paszport) wraz z EKUZ oraz pozostawienie lekarzowi kserokopii karty, dlatego warto jest mieć przy sobie kilka jej kserokopii.

Jak uzyskać opiekę lekarską

Z leczenia należy korzystać w placówkach ochrony zdrowia mających umowy z kasami chorych. Ich adresy dostępne są w kasie chorych (zdravotna pojišťovna). Na leczenie szpitalne kieruje specjalista. W nagłych przypadkach można zgłaszać się bezpośrednio do szpitala.

Należy przedstawić lekarzowi EKUZ oraz dowód tożsamości. Na podstawie karty lekarz wypisuje zaświadczenie (Potvrzení o nároku), na którym należy podać przewidywany okres pobytu w Czechach oraz podpisać oświadczenie, że pobyt na terenie Czech nie jest związany z planowym leczeniem.

Numer alarmowy - 112 (można porozumieć się w językach obcych) lub 155 (wyłącznie w języku czeskim).

Opłaty za świadczenia zdrowotne

Opłaty podane poniżej mogą się nieznacznie różnić i z reguły nie podlegają zwrotowi, chyba że zaznaczono inaczej.

Od 1 stycznia 2008 roku w Republice Czeskiej obowiązuje współpłacenie za uzyskane świadczenia medyczne, pobyt w szpitalu, wezwanie lekarza do domu i wydanie leku refundowanego przepisanego na receptę.

Wysokość opłat jest następująca:

   * 30 Kč za wizytę u lekarza (opłata jest pobierana po wizycie u lekarza pierwszego kontaktu i u specjalisty).
   * 60 Kč za dzień pobytu w szpitalu, sanatorium.
   * 90 Kč za wizytę w ambulatorium; dyżurującym oddziale specjalistycznym w godz. 17.00 do 7.00 w dni powszednie, soboty, niedziele i święta; wizytę domową lekarza dyżurującego.
   * 30 Kč za wydanie każdego przepisanego na recepcie leku (nie pobiera się opłat za leki nierefundowane i dostępne bez recepty).

Transport sanitarny na terytorium Czech jest nieodpłatny, natomiast koszty transportu powrotnego do Polski generalnie musi pokryć pacjent.

Ratownictwo górskie jest odpłatne! Zalecane jest posiadanie polisy prywatnego ubezpieczenia pokrywającej świadczenia związane z wypadkiem narciarskim.

UWAGA!

EKUZ nie zapewnia pokrycia kosztów transportu medycznego do Polski oraz obowiązujących w Republice Czeskiej opłat za świadczenia medyczne, dlatego aby uniknąć obciążenia tymi kosztami, wskazane jest wykupienie dodatkowego prywatnego ubezpieczenia.

Recepty

Lekarzem uprawnionym do wystawienia recepty objętej refundacją jest każdy lekarz.

Leczenie prywatne

LKoszty leczenia w placówce nieposiadającej umowy z kasą chorych należy pokryć we własnym zakresie.

Dokumenty niezbędne do uzyskania zwrotu poniesionych kosztów

W przypadku obciążenia opłatą za usługi medyczne (o ile nie jest to wkład własny) można uzyskać zwrot tych kosztów po powrocie do Polski składając wniosek o zwrot kosztów do właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ.

W celu uzyskania zwrotu kosztów leczenia należy przedstawić oryginały rachunków, dowodów zapłaty oraz wszystkie inne dokumenty otrzymane od lekarza.

Miejsce, gdzie w razie wątpliwości można uzyskać informację

Wszelkie informacje można uzyskać w kasach chorych (zdravotna pojišťovna) bądź w instytucji łącznikowej:

Centrum Mezistátních Úhrad (CMU) Nám. W. Churchilla 2 113 59 Praha 3, Czech Republic

Tel. 00420 234462041 Fax 00420 222734951

www.cmu.cz

Źródło: www.nfz.gov.pl

Osobiste