Czasopisma

Z Polish Wiki

Spis treści

Czasopisma polskie, dotyczące spraw migracji

Kwartalnik "Z obcej ziemi"- wydawany przez UNHCR (Biuro Wysokiego Komisarza NZ do Spraw Uchodźców) pod redakcją Agnieszki Kosowicz i Iwony Kurz, a podejmującą problematykę ochrony uchodźców w Polsce i na świecie. Ukazały się w sumie 24 numery tego czasopisma, ostatni w maju 2006 roku.

Biuletyn Migracyjny- wydawany przez Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego przy współpracy z Centrum Stosunków Międzynarodowych. Celem czasopisma jest upowszechnianie informacji o problematyce migracji, zwłaszcza zaś kwestii mobilności między Polską, krajami Unii Europejskiej, a innymi krajami Europy Wschodniej

Refugee.pl - internetowa gazeta uchodźców, wydawana przez Polską Akcję Humanitarną, pod redakcją Ewy Pintery, Agnieszki Kosowicz i Jarosława Marczuk. Refugee.pl poświęcięcony jest sprawom mieszkających w Polsce uchodźców, opisuje kraje ich pochodzenia, kulturę zwyczaje i doświadczenia wyniesione z pobytu w Polsce.

Czasopisma mniejszości narodowych mieszkających w Polsce

Ausra
gazeta Litwinów w Polsce. Poszczególne numery wraz z artykułami i recenzjami o tematyce polityczno-społecznej. Puńsk

Midrasz
żydowski miesięcznik społeczno-kulturalny w języku polskim, zajmujący się życiem Żydów
w Polsce i za granicą. Warszawa

Mitteilungsblatt
czasopismo wydawane przez Olsztyńskie Towarzystwo Mniejszości Niemieckiej - artykuły,
komentarze, wydarzenia. Wyłącznie po niemiecku. Olsztyn

Nad Buhom i Narwoju
ukraińskie pismo Podlasia. Bielsk Podlaski

Nasze Słowo
tygodnik poświęcony sprawom mniejszości ukraińskiej w Polsce i ukraińskiej diasporze,
historii i aktualnym stosunkom polsko-ukraińskim. Warszawa

Niwa
tygodnik Białorusinów w Polsce. Białystok

Ridna Mowa - Mowa Ojczysta
ukraińskie czasopismo oświatowe. Publikuje materiały odnoszące się do historii i dnia
dzisiejszego mniejszości ukraińskiej w Polsce, z uwzględnieniem przede wszystkim problemów
oświatowych.

Rosyjski Kurier Warszawski
rosyjskojęzyczna gazeta w Polsce wydawana od grudnia 1991 roku przez spółkę RKW International i
redagowana przez Władimira Kirjanowa. Historia gazety, artykuły, wiadomości, prenumerata.
Warszawa

Schlesisches Wochenblatt - Tygodnik Śląski
pismo mniejszości niemieckiej. Opole

zaKORZENIEnie
biuletyn etnopluralistyczny Stowarzyszenia na rzecz Wielości Kultur. Archiwum numerów.
Czechowice-Dziedzice

Czasopisma polskie wydawane za granicą

Dziennik Polski - dziennik polski wydawany od roku: 1940 w Londynie, obecnie pod redakcją: Jarosław Koźmińskiego

Dziennik Polski w Kanadzie - ukazuje się w trzech wersjach: torontońskiej, ontaryjskiej, ogólnokanadyjskiej, wydawany jest od roku 1988. Jest to pierwszy, prywatny dziennik kanadyjski wydawany poza granicami kraju.

Dziennik Związkowy- publikowany od poniedziałku do piątku przez Alliance Printers and Publishers Inc. w Chicago.

Gazeta Polska w Japonii - ukazująca się pod redakcją: Ewa Maria Kido i Renaty Mitsui.

Głos Katolicki - wydawany przez Polską Misję Katolicką polonijny tygodnik katolicki, który pisze o życiu Kościoła polskiego na świecie, o sprawach narodowych, emigracyjnych i społecznych.

Jutrzenka - pismo Polaków w Mołdawii, ukazuje się od 1996 roku, w wersji internetowej od 2004 roku. Czasopismo finansowane przez Senat RP i Fundację Pomoc Polakom na Wschodzie w Warszawie

Kurier. Dwutygodnik ukazujący się w Niemczech - wydawany w Hamburgu pod redakcją Brygidy Gołębiowskiej.

Kurier Wileński - dziennik polski wydawany na Litwie.

Kurier Zachodni - Polskie czasopismo kulturalno-społeczne w Australii, które istnieje od 1987 roku. Ukazuje sie sześć razy w roku.

Laif - gazeta skierowana do młodych ludzi pracujących i mieszkających na terenie Wielkiej Brytanii. Wydawana jest ona przez firmę: Fortis Media (UK) Ltd, wydawcę takich czasopism jak: Panorama, czy Polish Express

Magazyn Polonia - jest to najbardziej znany miesięcznik wśród chicagowskiej Polonii, o polityczno-publicystycznym trzonie z dodatkiem lżejszych artykułów na tematy aktualne z dziedziny: sportu i kultury.

Magazyn Wileński - Pismo Polaków na Litwie, Niezależny Miesięcznik Ilustrowany, który ukazuje się od stycznia 2003 roku.

Nasz Czas - wydawany przez Polaków, żyjących na Litwie, Łotwie i w Estonii tygodnik o charakterze społecznym, mający między innymi za zadanie integrację Polaków w Republikach Bałtyckich. Jest on jednocześnie źródłem informacji o polskich mniejszościach narodowych w Krajach Bałtyckich.

Nasza Polonia. Pismo Polaków w Estonii - Pismo redagowane przez członków Związku Polaków w Estonii.

Nowy Dziennik - Nowy Dziennik. Polish Daily News. Największa i najbardziej prestiżowa gazeta polska, wydawana codziennie, od ponad 35 lat w Ameryce (Nowy Jork).

Panorama - tygodnik dla Polaków w Wielkiej Brytanii, ukazujący się od 17 sierpnia 2007 roku w ilości 30 000 egzemplarzy.

Polish Express - polski tygodnik, wydawany od roku 2003 w Wielkiej Brytanii, stawiający sobie za cel "tworzenie gazety, która będzie pomostem pomiędzy dojrzałą emigracją i ludźmi, którzy przyjechali do Wielkiej Brytanii po 1 maja 2004".

Polonijny Biuletyn Informacyjny w Winnipegu - Polonijny Biuletyn Informacyjny w Winnipegu - portal, a zarazem biuletyn informacyjny, którego zadaniem jest promowanie Polonii polskiej w Wininipegu w Kanadzie.

Polonika - miesięcznik wydawany w Austrii od 1995 roku, publikujący także materiały w języku niemieckim. Jest to magazyn o charakterze informacyjno-społecznym. Zajmuje się przede wszystkim problematyką związaną z życiem 40-tysięcznej Polonii w Austrii, informuje o wszystkich istotnych wydarzeniach dotyczących Polonii, Austrii i Polski.

Profile - pismo społeczno-kulturalne Polonii, wydawane w Ameryce. „Profile” poświęcony jest sprawom polonijnego życia, ale w kontekście globalnych dylematów nurtujących naszą cywilizację.

Swojskie Strony. Bezpłatny tygodnik Polaków w Hiszpanii. Bezpłatny dwutygodnik, poświęcony sprawom Polonii Hiszpańskiej.

Tygiel 'ONLINE' - kwartalnik redagowany przez polską młodzież z Londynu dla młodzieży polskiej na całym świecie.

Tygodnik Wileńszczyzny - tygodnik wydawany na Litwie, dofinansowywany przez Fundację "Pomoc Polakom na Wschodzie".

Wiarus - Kwartalnik Koła Polskich Kombatantów w Republice Czeskiej. Wiarus wydawany jest od założenia organizacji, tj. od roku 1991. Liczy od czterech do ośmiu stron. Redaktorem jest Bronisław Firla, prezes KPK w RC.

Zaolzie. Polski Biuletyn Informacyjny - biuletyn wydawany przez Wydawnictwo Porozumienia Polaków Krajów Ościennych RP.

Życie na Wyspach - miesięcznik, poświęcony sprawom Polaków mieszkających na terenie Wielkiej Brytanii. Obok artykułów omawiających codziennie problemy emigrantów przebywających na Wyspach, znaleźć można tu można różnego rodzaju porady, także o charakterze prawno-medycznym

Czasposima zagraniczne

European Journal of Migration and Law - kwartalnik, wydawany z inicjatywy: Centre for Migration Law Uniwersytetu Nijmegen, podejmujący problematykę prawa i polityki migracyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem działań podejmowanych przez kraje Unii Europejskiej, Komisję Europejską i Organizację Bezpieczeństwa i Kooperacji w Europie.

Forced Migration Review - czasopismo wydawane z inicjatywy Refugee Studies Centre Uniwersytetu w Oxfordzie.

Immigrants & Minorities - czasopismo przedstawiajace problem migracji w ujęciu historycznym (historia migracji).

International Migration Review - czasopismo wydawane przez Centre of Migration Studies, zajmujące się sprawami migracji w aspekcie socjodemograficznym, historycznym, ekonomicznym, politycznym i legislacynym. Jest to jedno z najważniejszych czasopism w obszarze badań nad zjawiskiem międzynarodowych migracji i relacji między grupami etnicznymi.

International Migration- czasopismo wydawane przez International Organisation for Migration, zajmujące się sprawami polityki migracyjnej w aspekcie międzynarodowym. Opisuje działania podejmowanie w zakresie polityki migracyjnej na całym świecie, podejmując próbę ujęcia tych działań w aspekcie porównawczym

Journal of Ethnic and Migration Studies - czasopismo wydawane z inicjatywy: Sussex Centre for Migration Research Uniwersytetu Sussex. Publikuje rezultaty najważniejszych badań prowadzonych na temat migracji i ich konsekwencji, a także artykuły na temat konfliktów etnicznych, dyskryminacji, rasizmu, nacjonalizmu i polityki integracyjnej.

Journal of Identity and Migration Studies, czasopismo poświęcone sprawom migracji i problemom identyfikacji migrantów w aspekcie międzynarodowym, wydawane przez: Research Centre on Identity and Migration Issues, Uniwersytet Oradea w Rumunii.

Journal of International Migration and Integration- czasopismo podejmujące tematykę integracji, statusu uchodźcy w różnych krajach, strategii adaptacji imigrantów w ujęciu industrialnym, zróżnicowań migracji pod względem płci i rasy, znaczenia pracy socjalnej w integracji cudzoziemców, i kwestii zachowania toższamości etnicznej i narodowej w nowym środowisku.

Journal of Immigrant and Minority Health- czasopismo zawierające publikacje poświęcone badaniom nad zdrowiem migrantów

Journal of Immigrant & Refugee Studies- czasopismo podejmuje problematykę efektów międzynarodowych migracji, polityki migracyjnej, zdrowia migrantów, ze szczególnym uwzględnieniem zdrowia psychicznego, socjologicznych i ekonomicznych przyczyny migracji, praktyk biznesowych służących migrantom

Migration Letters- międzynarodowe czasopismo na temat spraw migracji o charakterze interdyscyplinarnym. Podejmuje problematykę migracji w ich szerokim aspekcie, od migracji wewnętrznych do migracji o charakterze międzynarodowym, jak również migracji dobrowolnych i migracji przymusowych. Czasopismo publikuje artykuły oryginalne, publikacje o charakterze teoretycznym, empirycznym, politycznym, studia przypadków, eseje, komentarze, recenzje książek itp.

Migration und Bevölkerung - Newsletter będący integralną częścią portalu: migration-info.de, podejmujący taką tematykę, jak problematyka integracji, ucieczki i poszukiwanie azylu, nadawanie obywatelstwa etc.

Czasopisma poświęcone problemom terapii uchodźców, pochodzących z różnych grup kulturowych

Journal of Black Psychology

Journal of Multicultural Counseling and Development

Hispanic Journal of Behavioral Sciences

Osobiste