Cypr

Z Polish Wiki

Zasady korzystania z EKUZ

Na podstawie EKUZ przysługują świadczenia medyczne w zakresie niezbędnym z medycznego punktu widzenia. Lekarz udzielający pomocy ustala, czy dane świadczenie jest niezbędne w konkretnym przypadku, biorąc pod uwagę jego charakter oraz przewidywany okres pobytu ubezpieczonego w danym państwie członkowskim.

Każde państwo członkowskie ustala własne kryteria i zasady udzielania świadczeń medycznych, dlatego polski świadczeniobiorca udający się do części Cypru należącej do Unii Europejskiej będzie, w zakresie prawa do świadczeń medycznych, traktowany jak osoba, która jest ubezpieczona w cypryjskim systemie opieki zdrowotnej.

W niektórych państwach wymagane jest okazanie dowodu tożsamości (preferowany paszport) wraz z EKUZ oraz pozostawienie lekarzowi kserokopii karty, dlatego warto jest mieć przy sobie kilka jej kserokopii.

Jak uzyskać opiekę lekarską

Należy korzystać ze świadczeń lekarzy pracujących w państwowych szpitalach lub ośrodkach zdrowia. Świadczenia stomatologiczne dostępne w ograniczonym zakresie na zasadach ogólnych.

Leczenie specjalistyczne i szpitalne wymaga skierowania. W nagłych przypadkach można zgłaszać się bezpośrednio do szpitali.

Lekarzowi należy przedstawić EKUZ .

Numer alarmowy - 112

Opłaty za świadczenia zdrowotne

Opłaty podane poniżej mogą się nieznacznie różnić i z reguły nie podlegają zwrotowi, chyba że zaznaczono inaczej.

Wizyta u lekarza ogólnego 14,52 EUR, wizyta u specjalisty 20,50 EUR. Dodatkowo obowiązują opłaty za badania laboratoryjne, radiologiczne oraz wszystkie badania dodatkowe.

Opłaty za leczenie szpitalne są następujące: w zależności od kategorii oddziału - 123,02 EUR lub 102,52 EUR lub 71,76 EUR oraz 205,03 EUR za pobyt na oddziale intensywnej terapii. Ponadto pobierana jest opłata 20,50 EUR za dzień opieki medycznej.

Transport powrotny do Polski generalnie jest odpłatny przez pacjenta.

UWAGA!

EKUZ nie zapewnia pokrycia kosztów transportu medycznego do Polski oraz obowiązujących na Cyprze opłat za świadczenia medyczne, dlatego aby uniknąć obciążenia tymi kosztami, wskazane jest wykupienie dodatkowego prywatnego ubezpieczenia.

Recepty

Uprawnionym do wystawiania recepty objętej refundacją jest lekarz działający w ramach państwowej służby zdrowia. W celu realizacji recept należy przedstawić je w państwowej aptece razem z EKUZ.

Leczenie prywatne

Leczenie w prywatnych zakładach opieki zdrowotnej jest odpłatne, poza sytuacjami, gdy państwowa służba zdrowia skieruje pacjenta na zabiegi, których nie zapewniają jej placówki. Koszty leczenia prywatnego nie podlegają zwrotowi.

Dokumenty niezbędne do uzyskania zwrotu poniesionych kosztów

W przypadku obciążenia opłatą za usługi medyczne (o ile nie są to opłaty własne) można uzyskać zwrot tych kosztów po powrocie do Polski składając wniosek o ich zwrot do właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ.

W celu uzyskania zwrotu kosztów leczenia należy przedstawić oryginały rachunków i dowodów zapłaty.

Miejsce, gdzie w razie wątpliwości można uzyskać informację

Wszelkie informacje można uzyskać w instytucji łącznikowej:

Ministry of Health Department of Medical and Public Health Services

Markou Drakou 10 1448 Pallouriotissa - Nicosia Cyprus

Tel. +35722400137 Fax +35722345199

www.moh.gov.cy

Źródło: www.nfz.gov.pl

Osobiste