Bibliografia tematyczna

Z Polish Wiki

Uprzejmie prosimy o niedopisywanie nowych pozycji w bibliografii tematycznej. Prosimy o przejście w tym celu do okienka: Bibliografia alfabetyczna i dopisanie nowych pozycji na końcu listy

Spis treści

Ogólne informacje

Pojęcia, kategorie, terminy stosowane w odniesieniu do migrantów i mniejszości narodowych i etnicznych

Izabela Grabowska-Lusińska, Marek Okólski, Migracje z Polski po 1 maja 2004 r.: jej intensywność, kierunki geograficzne oraz alokacje migrantów na rynkach pracy krajów Unii Europejskiej. CMR Working Papers no 33/91, Warszawa 2008.

Anna Kicinger, Agnieszka Weinar (ed.), State of the Art of the Migration Research in Poland, IMISCOE Working Paper 2007, No. 19.

Marek Okólski, Migracje okresu transformacji – próba bilansu, UW, SWPS, Warszawa, 2005,materiał niepublikowany.

Adam Walaszek, Migracje Europejczyków 1650-1914, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007.

Tło historyczne

współczesne migracje

Stanisława Golinowska (red.), Popyt na pracę cudzoziemców. Polska i sąsiedzi. , Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2004

Stanisława Golinowska, Rynek pracy a procesy imigracji zarobkowej. Polska i kraje Europy Środkowej i Wschodniej, Polityka Społeczna 2004, nr 3.

Izabela Grabowska-Lusińska, Migracje zarobkowe Polaków do Irlandii – fakty i mity , Polityka Społeczna 2007, nr 1

Romuald Jończy, Exodus zarobkowy ludności autochtonicznej z województwa opolskiego i jego skutki, Polityka Społeczna 2006, nr 1

Romuald Jończy, Exodus zarobkowy opolskiej młodzieży , Polityka Społeczna 2006, nr 10

Romuald Jończy, Wpływ migracji zarobkowych śląskiej ludności autochtonicznej na poziom bezrobocia w województwie opolskim, Polityka Społeczna 2004, nr 3

Cezary Żołędowski, Przyczynek do migracji pracowniczych z Polski, Polityka Społeczna 2007, nr 5-6

Dane statystyczne i demograficzne

Dorota Kałuża, Joanna Damińska, Imigranci i emigranci po 60.roku życia w Polsce w: Starość i starzenie się jako doświadczenie jednostek i zbiorowości ludzkich. Praca zbiorowa pod redakcją Jerzego T. Kowalewskiego i Piotra Szukalskiego. Zakład Demografii UŁ, 2006, str: 414-419.

Przepisy prawne, polityka migracyjna i procedury regulujące status i życie mniejszości w społeczeństwie

Budka M., Dział Analiz i Sprawozdawczości Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie, Świadczenia z pomocy społecznej dla cudzoziemców, w: Rozpocząć nowe życie. Wybrane zagadnienia z zakresu problematyki uchodźczej, red. M. Piłat,Lublin 2007, ss 15-24.

Cudzoziemcy mogą zalegalizować pobyt w Polsce, Źródło: Polityka, 20 lipca 2007

Maciej Duszczyk, Członkostwo Polski w Unii Europejskiej - kilka wniosów i rekomendacji dla polskiej polityki migracyjnej. Polityka Społeczna 2004, nr 3

Justyna Hryniewicz, Uchodźcy w Polsce. Teoria a rzeczywistość, Adam Marszałek Wydawnictwo, Toruń 2005.

Anna Maciejko, Próby integrowania uchodźców - przypadek polski. Polityka Społeczna 2004, nr 3

POLAND - New Registration Card Requirements for EU Nationals, 09/13/2006, Fragomen, Del Rey, Bernsen & Loewy

Prawne uwarunkowania integracji uchodźców w Polsce. Komentarz dla praktykówred. Witold Klaus. wyd. II, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, stan prawny na dzień 30 czerwca 2008.

Izabela Oleksiewicz, Uchodźcy w Unii Europejskiej. Aspekty prawne i polityczne, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 2006

Nastawienia społeczne, klimat polityczny, relacje między mniejszościami

Czapka Elżbieta, Stereotyp uchodźcy, 2006 UWM

Rasizm W Polsce. Ulotka Przygotowana przez ENAR w Polsce i Europejski Sekretariat ENAR Źródło: European Network Against Racism

Tolerancja i wielokulturowość. Wyzwania XXI wieku, Pod redakcją Agnieszki Borowiak i Piotra Szaroty, Wydawnictwo SWPS 2004.streszczenie

Leszek Kostrzewski, Piotr Mączyński, Resort pracy dyskryminuje cudzoziemców, Gazeta Wyborcza. Gospodarka 26.10.2005 Źródło: Gazeta Wyborcza

E. Nowicka, A. Fedejko. Postawy wobec Romów. Struktura przekonań warszawskich licealistów, w: E. Nowicka, B. Cieślińska (red.), Wędrowcy i migranci: Pomiędzy marginalizacją a integracją, Kraków: Nomos 2005, s. 127-144.

klimat polityczny

Jane Burgermeister, Polish politicians argue over right to expel sick foreigners, BMJ 2007;334(7592):498 (10 March), abstract

Stan zdrowia

Zdrowie psychiczne

M.Ajdukovic, Displaced Adolescents in Croatia: Sources of Stress and Posttraumatic Stress Reaction, Adolescence 33(129),1998, ss.209-217.

M. Ajdukovic, D. Ajdukovic, Psychological well-being in refugee children, Child Abuse and Neglect, 17(6), 1993, ss.843-854.

S. Akhtar, A third individuation: immigration, identity and the psychoanalytic process, Journal of the American Psychoanalytic Association, 43,1995, ss.1051-1084.

F. Allodi, Psychiatric sequelae of torture and implications for treatment, World Medical Journal, 29, 1982, ss.71-75. [http://www.biomedcentral.com/1471-2458/7/27

Badura-Madej Wanda, Lipska Ewa , Piątek Jadwiga, Skumulowana trauma uchodźców wojennych z Kosowa, Nowiny Psychologiczne 2003, nr 4

Błogowska Joanna, Dzieci w ośrodku dla uchodźców w Rixensart, Problemy opiekuńczo-wychowawcze 2006, nr 6, s. 56-59

Yulia Blomstedt, Sven-Erik Johansson, Jan Sundquist, Mental health of immigrants from the former Soviet Bloc: a future problem for primary health care in the enlarged European Union? A cross-sectional study BMC Public Health. 2007 Feb 28;7:27]

Barbaro Bogdan de, Szulęcka Krystyna T., Pauw Karel W. De, Psychotyczna realizacja "mitu powrotu do ojczyzny": studium przypadku urojeniowego, Psychiatria Polska 1999: 33 (5) s.739-745

Joanna Błogowska, Psychologiczne aspekty uchodźctwa, Kwartalnik "Z obcej ziemi" 2006, nr 24, źródło: http://www.unhcr-rrbp.org

Burgess A.W., Holmstorm L., Adaptive Strategies and Recovery from Rape, American Journal of Psychiatry,136,1979,ss.1278-1282.

A.W. Burgess, L.Holmstorm, Rape trauma syndrome, American Journal of Psychiatry,131,1974, ss.981-986.

C.Dahl, Some problems of cross-cultural psychotherapy with refugees seeking treatment, American Journal of Psychoanalysis, 49,1989, ss.19-32.

Wojciech Eichelberger, Psychoterapia emigracji - czyli zupełnie inna bajka. 2002.02.21. Wirtualna Polonia

Eaton W.W., Sigal J.J., Winfeld M., Impairment in Holocaust Survivors After 33 Years: data from an Unbiased Community Sample, American Journal of Psychiatry,139,1982,ss.773-777.

Katarzyna Fenik, Problem handlu dziećmi i dzieci cudzoziemskich bez opieki, "Dziecko Krzywdzone" 2005, nr 12.

Katarzyna Fenik, Dzieci bez opieki - z perspektywy psychologa nr 22/maj 2006

V.E. Frankl, Homo patiens. Próba wyjaśnienia sensu cierpienia, Warszawa 1998.

Krystyna Cieślak-Graef, Identity problems of polish speaking immigrants in Germany. Psychoterapia 1991 (2) s.77-78, streszcz. - Międzynarodowa Konferencja Terapii Rodzinnej pt. Układy w których żyjemy - konteksty terapii rodzinnej Kraków 02-07.09. 1990

Anna Gołębiowska, Dorota Krzywicka, Narażeni na uzależnienie, Polonika 2006, nr 124

Grinker R., Spigel J., Man under Stress, Philadelphia 1945.

J.L.Herman, Przemoc. Uraz psychiczny i powrót do równowagi, Gdańsk 2002.

Kardiner A., The Traumatic Neuroses of War, New York 1941.

Kawecki Witold, Salus Grażyna, Hale Mahlon S. Polska paranoja. Opracowanie edytorskie: Kantorska-Janiec Monika (tł.). Psychiatria Polska 1999: 33 (1) s.115-122

A.Kępiński, Rytm życia, Warszawa 1992.

A.Kępiński, Tzw. KZ - syndrom": próba syntezy, Przegląd Lekarski 1970,1,ss.18-23.

L.Kulmatycki, J.Lazowski, Program for promoting social attachment among Poles in Australia in relation to their mental status Psychiatria Polska 2005, Sep-Oct;39(5):997-1010, abstract

Lesław Kulmatycki, Jan Łazowski, Program promocji więzi społecznych wśród Polaków w Australii w odniesieniu do problemów psychicznych. Psychiatria Polska 2005: 39 (5) s.997-1010

M. Lis-Turlejska, Problematyka przeżywania żałoby w psychologii klinicznej, Przegląd Psychologiczny, 3, 1989, ss. 217-230.

M. Lis-Turlejska, Radzenie sobie ze skutkami psychologicznymi skrajnie traumatycznych przeżyć, Nowiny Psychologiczne, 4, 1993, ss.77-86.

M. Lis-Turlejska, Adaptacja ocalałych po skrajnie traumatycznych przeżyciach: Modele teoretyczne przezwyciężania skutków traumy, w: Oblicza kryzysu psychologicznego i pracy interwencyjnej, red. D. Kubacka-Jasiecka, A. Lipowska-Teutsch, Kraków 1997, ss. 45-60.

M. Lis-Turlejska, Traumatyczny stres. Koncepcje i badania, Warszawa 1998.

M. Lis-Turlejska, Stres traumatyczny. Występowanie, następstwa, terapia, Warszawa 2002.

R.J.Lifton,The Broken Connection: On death and Continuity of Life, New York 1979.

R.J.Lifton, The Concept of the Survivor, w: Survivors, Victims, and Perpetrators: Essays on the Nazi Holocaust, red. J.E. Dimsdale, New York 1980, ss. 113-126.

R.J.Lifton, The life of the self, New York 1983.

R.J.Lifton, The Nazi Doctors: Medical Killing and the Psychology of Genocide, Cambridge 1986.

R.J.Lifton, Thought Reform and the Psychology of Totalism: A Study of Brainwashing in China, University of North Carolina 1989.

R.J.Lifton, From Hiroshima to the Nazi doctors: the evolution of psychoformative approaches to understanding traumatic stress syndromes, w: International handbook of traumatic stress syndromes, red. J.P. Wilson, B. Raphael, New York 1993, ss.11-24.

R.J.Lifton, The Protean Self: Human Resilience in an Age of Fragmentation, Chicago 1999.

R.J.Lifton, Home from the War: Vietnam Veterans: Neither Victims nor Executioners, New York 1973.

R.F. Mollica , G.Wyshak, I.Lavell, The psychosocial impact of the war trauma in Southeast Asian refugees, American Journal of Psychiatry,144,1987,ss.1567-1572.

M. Merbach, U. Wittig, E. Brähler, Anxiety and depression by Polish and Vietnamese migrants in Leipzig depending on their adaptation process, Psychotherapie, Psychosomik, Medizinische Psychologie. 2008 Mar-Apr;58(3-4):146-54. Abstract

C.C. Nadelson , M.T.Notman, H.Jackson, i in., A Follow-up Study of Rape Victims, American Journal of Psychiatry,139,1982,ss.1266-1270.

Niederland W.G., The psychiatric evaluation of emotional disorders in survivors of Nazi persecution, w: Massive psychic trauma, red. H. Krystal, New York 1968,ss.8-22.

M.B.Olujic, Women, Rape, and War: The Continued Trauma of Refugees and Displaced Persons in Croatia, Anthropology of East Europe Review 13 (1), 1995, Special Issue: Refugee Women of the Balkans.

Op den Velde W., Posttaumatische stress-stoornissen, Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde,133,1989,ss.1586-1593.

M.Orwid, E.Domagalska-Kurdziel, K.Pietruszewski, Psychosocial effects of the Holocaust on Jewish survivors living in Poland, Psychiatria Polska 1994 Jan-Feb;28(1):91-111. abstract

M.Piłat, Specyfika pracy psychologa z uchodźcami szukającymi azylu w Polsce, w: Psychologia w perspektywie XXI wieku, materiały XXXI Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Lublin 5-8 września 2002, ss 208-209.

M.Piłat, Pomoc psychologiczna dla uchodźców z krajów ogarniętych wojną. Podejście noo-logoterapeutyczne, w druku.

M.Piłat, Konsekwencje cierpień spowodowanych wojną i prześladowaniami, w: Rozpocząć nowe życie. Wybrane zagadnienia z zakresu problematyki uchodźczej, red. M. Piłat,Lublin 2007,7-14.

M.Piłat, Zastosowanie noo-logoterapii w pracy z ofiarami konfliktów zbrojnych, w: Człowiek Współczesny. Miedzy rozwojem integralnym a dehumanizacją, Lublin 2004,ss.59-60. Materiały z Międzynarodowego Sympozjum Noo-Logoterapii – w Setną Rocznicę Urodzin V.E. Frankla, 3-4 grudnia 2004, Lublin, KUL.

K.Popielski, Testy egzystencjalne: metody badania frustracji egzystencjalnej i nerwicy noogennej, w: Człowiek –pytanie otwarte, red. K. Popielski, Lublin 1987, ss. 237-262.

K.Popielski, Noetyczny wymiar osobowości. Psychologiczna analiza poczucia sensu życia, Lublin 1994.

Anna Rączkowska, Smutek emigranta, Życie na Wyspach 2007, nr 17

Anna Rączkowska, W sidłach depresji. Goniec Polski 2007, nr 3

Jaromir Rutkowski, Pracowity rok psychologów, Polish Express 2007, nr 102 (2007.01.16)

Z.Ryn, The nightmare continues. Life after the occupation time in survivors and their descendants, Psyche (Stuttg). 1990 Feb;44(2):101-17. abstract

Polacy na Wyspach mają swoje poradnie psychologiczne, Wirtualna Polska. Polonia. 2007.08.22

Katarzyna Stefanicka, Psycholog pod telefonem, Polish Express 2006, nr 98 (2006.12.12)

D.van Dyke, N. J.Zilberg , J. A.McKinnon, PTSD: A 30-year Delay in a WW II Combat Veteran, American Journal of Psychiatry,142,1985, ss.1070-1073.

G. Van der Veer, Counselling and Therapy with Refugees and Victims of Trauma. Psychological Problems of Victims of War, Torture and Repression, Chichester, New York, Weinheim 1998.

C.E Vontres, Racial and ethnic barriers in counseling, w: Counseling across cultures, red. P.B. Pederson, J.G. Draguns, W.J. Lonner, J.E. Trimble, Honolulu 1981,ss.87-107.

Ewa Winnicka, Eurosieroty, Polityka 2007, nr 46.

K. K. Zakrzewski, G. Drybała, A. Młynik Niepokój i depresja wśród polskich starców w domu opieki w Laxton Hall, Notrhants, Anglia. W: Pamiętnik Jubileuszowy : materiały konferencji naukowej - Pruszków, 1992 s.159-162, bibliogr. 7 poz. - Konferencja naukowa z okazji 100-lecia Szpitala Psychiatrycznego w Tworkach Tworki 16-17.09. 1991

Darek Zeller, Emigracja i depresja, Express Polish 2005.10.18, cyt.za: Szkocja.net

Prezentacje:

W. Wasilewski. Marek Kosewski. EU – Migracje. Następstwa psychologiczne i zdrowotne. Źródło: Rzecznik praw obywatelskich: http://www.rpo.gov.pl/

Dokumenty multimedialne:

Krystyna Winnicka, Eurosieroty Źródło: Polityka 13.11.2007

choroby somatyczne

Polski emigrant u seksuologa źródło: Gazeta Wyborcza 17.12.2007, cyt.za: szkocja.net

Cross P, Edwards RT, Hounsome B, Edwards-Jones G, Comparative assessment of migrant farm worker health in conventional and organic horticultural systems in the United Kingdom, Sci Total Environ. 2008 Feb 25;391(1):55-65. Abstract

Silveira E, Skoog I, Sundh V, Allebeck P, Steen B., Health and well-being among 70-year-old migrants living in Sweden--results from the H 70 gerontological and geriatric population studies in Göteborg., Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol. 2002 Jan;37(1):13-22.

choroby nowotworowe

W.M. Haenszel, J.Staszewski, Cancer among migrant Poles, W: Cancer prevention: vital statistics to intervention : proceeding of the International Conference 12-14 October 1988 Warsaw, Poland - Warsaw, 1990 s.25-28.

Nancy J. Nelson, Migrant Studies Aid the Search for Factors Linked to Breast Cancer Risk, Journal of the National Cancer Institute 2006 98(7):436-438;

Jacek Sowa, Brunon Zemła (promot.).; Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Zakład Epidemiologii Nowotworów w Gliwicach. Ocena stopnia ryzyka zachorowań na raka płuca u mężczyzn autochtonów i imigrantów Górnego Śląska w zależności od wybranych czynników biospołecznych : praca doktorska. 1997, [4], 75 k.

J. Tyczyński, W. Tarkowski, D. M. Parkin, W. Zatoński W. Cancer mortality among polish migrants to Australia. European Journal of Cancer 1994: 30A (4) s.478-484.

J.Tyczyński, D.Parkin, W.Zatoński, W.Tarkowski, Cancer mortality among Polish migrants to France, Bull. Cancer (Paris) 1992: 79 (8) s.789-800.

Marek Weryński, Brunon Zemła(promot.).; Centrum Onkologii Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie w Gliwicach, Ocena zachorowań na raka piersi u kobiet autochtonek i imigrantek Górnego Śląska w zależności od wybranych czynników ryzyka : praca doktorska. 1997, [8], 65 k

Choroby układu krążenia i krwionośnego

Choroby układu oddechowego

Choroby układu pokarmowego

Endokrynologia

Choroby weneryczne

Maria Soszka-Jakubowska, Małgorzata Janczyło-Jankowska , MartaŻylińska, Maria Korn, Magdalena Tarczyńska , Adam Jakubowski, Kontakty z obcokrajowcami a zakażenia przenoszone drogą płciową na Białostocczyźnie. Przegląd Dermatologiczny 2004: 91 (3) s.225-228.

Choroby zakaźne

AIDS
Wirusowe zapalenie wątroby

Choroby alergiczne, alergie

Choroby o podłożu genetycznym

Janica Jerzy, Pepiński Witold, Skawrońska Małgorzata, Niemcunowicz-Janica Anna, Koc-Żurawska Ewa, Sołtyszewski Ireneusz, Polimorfizm czterech loci STR na chromosomie X w próbce populacyjnej białoruskiej mniejszości narodowej zamieszkującej region Podlasia, Archiwum Medycyny Sądowej 2006: 56 (4) s.232-235

System ochrony zdrowia oraz prawa migrantów i mniejszości do opieki zdrowotnej

Polak za granicą, cudzoziemiec w Polsce - Ubezpieczenie zdrowotne po zmianach Źródło: Izba Pracodawców Polskich

Halina Grzymała-Moszczyńska, Uchodźcy jako wyzwanie dla polskiego systemu opieki zdrowotnej w: Migranci na polskim rynku pracy. Rzeczywistość, problemy, wyzwania, pod redakcją Witolda Klausa, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Warszawa 2007.

opieka zdrowotna w Polsce

opieka zdrowotne w UE

Gertruda Uścińska, Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego - unijny dokument ubezpieczenia zdrowotnego, Polityka Społeczna 2006, nr 3

Dostępność opieki

AM. Leaman, E.Rysdale , R. Webber, Use of the emergency department by Polish migrant workers, Emergency Medicine Journal 2006 Dec; 23(12):918-9, abstract

Korzystanie z opieki zdrowotnej

„Monitoring ośrodków dla osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy”, oprac.Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć

Błogowska Joanna, Psychologiczne aspekty uchodźstwa w: Z obcej ziemi nr 22/maj 2006

Budowanie zdrowych społeczności romskich. Podręcznik szkoleniowy, oprac: Árpád Baráth, Agnieszka Gajewska, Ailsa Jones, Slavomíra Mačáková, Florin Moisă, Martina Ondrušová, István Szilárd źródło: IOM

Dostęp cudzoziemców do opieki zdrowotnej w Polsce - problemy i wyzwania

Quality in and Equality of Access to Healthcare Services. European Commission, march 2008. Raport będący podsumowaniem projektu: Quality in and Equality of Access to Healthcare Services: HealthQUEST

problemy adaptacji kulturowej migrantów

Błeszyńska Krystyna, Grzymała-Moszczyńska Halina, Van Anh Ton, Nasza chata z kraja? Polska wobec imigrantów - dyskusja, Więź 4 (582)/2007 kwiecień

Chodynicka A.M., Więckowska J. (2004). Adaptacja repatriantów w Polsce. Trening akulturacyjny. [w:] A. Borowiak, P. Szarota (red.) Tolerancja i wielokulturowość (s. 190-200). Warszawa: Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej "Academica".

Chodynicka A.M., Więckowska J. (2005). Wywiad kulturowy. [w:] K. Stemplewska-Żakowicz, K. Krejtz, T. Szustrowa (red.) Wywiad psychologiczny. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych.

Chutnik Monika, "Szok kulturowy". Przyczyny. konsekwencje. Przeciwdziałanie, streszczenie

Grzymała-Moszczyńska Halina, Sami wśród obcych, Miesięcznik Znak, luty 2008 abstrakt

Halina Grzymała-Moszczyńska, Ewa Kownacka, Szok kulturowy - zło konieczne?, Alma Mater 2005, nr 71

Halina Grzymała-Moszczyńska, Uchodźcy: podręcznik dla osób pracujących z uchodźcami, Kraków: „Nomos”, 2000. 139 s

Kownacka Ewa, Jak przetrwać w obcym kraju?, MultiKulti - Portal o tolerancji

Kownacka E., (2006), Od szoku do adaptacji: psychologiczne konsekwencje wyjazdu za granicę. W: D. Cieślikowska, E. Kownacka, E. Olczak, A. Paszowska-Rogacz (red.) Doradztwo zawodowe a wyzwania międzykulturowe. Warszawa: KOWEZiU, 39–63.

Kownacka, E. (2007). Psychologiczne funkcjonowanie migrantów (r.4). Praca z obcokrajowcami jako wyzwanie psychologiczne doradcy zawodowego (r.6). Praca z obcokrajowcami jako zasób psychologiczny doradcy zawodowego (r.7). Współpraca doradcy zawodowego z psychologiem (r.8). W: M. Piegat-Kaczmarczyk, Z. Rejmer-Ronowicz, B.Smoter, E. Kownacka. Podejście wielokulturowe w doradztwie zawodowym. Warszawa: KOWEZiU

Kownacka E., Tempska A. (2001). Poczucie swojskości i obcości w procesie akulturacji. W: H. Malewska-Peyre (red.) Swojskość i obcość. O akulturacji imigrantów w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN, 77–98.

D. Lalak red., Migracja - uchodźstwo - wielokulturowość: zderzenie kultur we współczesnym świecie, Wyd. Akademickie Żak, Warszawa 2007.

Leksykon terminów - międzykulturowe pojęcia zdrowia psychicznego, Światowa Organizacja Zdrowia, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa 2000, wyd. 1. streszczenie

Uchodźcy w Polsce. Kulturowo-prawne bariery w adaptacji. pod red. Agnieszki Gutkowskiej, Stowarzyszenie Informacji Prawnej.

M. Ząbek (red), Między piekłem a rajem: problemy adaptacji kulturowej uchodźców i migrantów w Polsce, Wyd. Trio i Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW, Warszawa 2002. streszczenie

Turystyka medyczna

Rafał Boruc, Eurooperacja, Menadżer Zdrowia 2006, nr 5, str.14-19.

Czy Polska stanie się zagłębiem medycznym Unii Europejskiej? Sonda Redakcyjna. Menadżer Zdrowia 2006, nr 5, str.22-26.

Iwona Konarska, Szpital Europy, Wprost 2006, nr 16, cyt.za:www.ichs.pl

Patrycja Maciejewicz, Cudzoziemcy przyjeżdżają do Polski po "nowe ciało", Gazeta.pl. Gospodarka, 2007.10.08

Pilot wycieczek... medycznych, Dziennik Łódzki 2006.03.31, cyt.za: NaszeMiasto.pl.łódzkie

Jacek Szczęsny, Szpital Europa, Menadżer Zdrowia 2006, nr 5, str. 20-21.

Wycieczki po zdrowie, Dziennik Polski 2007.06.19

Jakość opieki

Warsztaty kompetencji międzykulturowych - podręcznik dla trenerów red. Marzena Lipińska. Międzykulturowe Centrum Adaptacji Zawodowej. Warszawa 2008

Problemy jakości opieki medycznej nad cudzoziemcami

Amnesty International Report 2008, źródło: Amnesty International
Kolankiewicz Maria, Dzieci cudzoziemskie bez opieki, Problemy opiekuńczo-wychowawcze 2002, nr 10, s.15-23
Kolankiewicz Maria, Dzieci cudzoziemskie bez opieki w Polsce, Dziecko Krzywdzone 2005, nr 12, s.116-119
Notatka dotycząca Rocznego Raportu Amnesty International w części poświęconej uchodźcom i osobom oczekującym na przyznanie azylu, oprac.Rzecznik Praw Obywatelskich

Programy profilaktyczne i programy promocji zdrowia

Analiza Programu Opieki Psychologicznej dla osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy, przygotowanie materiałów: Monika Żarów, Teresa Danek; opracowanie Analizy: Adam Tołkacz. Zespół ds. świadczeń medycznych dla osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy. Centralny Szpital Kliniczny MSWiA, Warszawa, grudzień 2008.

Doświadczenia Polaków przebywających za granicą

Izabella Jabłońska, Piotr Sieńko, National Hospital Shock, Goniec Polski 2007, nr 189

Doświadczenia cudzoziemców przebywających w Polsce

Doniesienia prasowe

Mia Raben, Ein Tschetschene, kein Mensch, w: Rechtextresmismus und Anisemitismus in Mittel-,Ost-und Südosteuropa, n-ost Recherchestipendien 2007

Mia Raben, Tod vor der Abschiebung, FAZ, 11.09.2007, nr 211, s.7

Ośrodki dla uchodźcóww: Kwartalnik "Z obcej ziemi" nr 22, marzec 2005

Marcin Wojciechowski, Isa, który chciał być człowiekiem, Gazeta Wyborcza 2006.11.11

Anna Zawadzka, Pacjent ma dwa noże, DUŻY FORMAT nr 45 dodatek do Gazety Wyborczej nr 276, wydanie z dnia 26/11/2007, str. 14

Refugee.pl, nr 5/2007 - Zdrowie

Prezentacje

A Game of Russian Roulette? Chechen refugees and the Dublin Regulation. 21 March 2007. European Parliament. - prezentacja Iakhy Abakurowej

A Game of Russian Roulette? Chechen refugees and the Dublin Regulation. 21 March 2007. European Parliament. - Prezentacja Akhmeta Barakhoyeva (Memorial Human Rights Centre/ Civic Assistance Committee Russian Federation)

Raporty, Wyniki badań

"Być uchodźcą". Promocja zagadnień wieku, płci i różnorodności. Raport 2007.

Przykłady dobrej praktyki

Ewa Kownacka, Dobre praktyki: doradztwo psychologiczne w MODZ w: Dorota Madej, Jakub Oniszczuk, Zuzanna Rejmer-Ronowicz, Bartosz Smoter, Ewa Kownacka, Radosław Oryszczyszyn, Międzykulturowy Ośrodek Doradztwa Zawodowego.Od koncepcji do realizacji. Warszawa: KOWEZiU, 2007, 76 s.

Poradniki

Беременность и роды в Польше. Информация для родителей-иностранцев,находящихся под охраной государства. Polskie Forum Migracyjne, Izabelin 2008

Firlit-Fesnak G., Łotocki Ł. (red.), Czym chata bogata... Pomoc dla cudzoziemców poszukujących ochrony w Polsce w świetle badań społeczności i instytucji lokalnych, seria Polityka migracyjna i socjologia migracji, tom II, Aspra-JR, Warszawa 2008.

Firlit-Fesnak G., Łotocki Ł. (red.), Jak pomagać cudzoziemcom poszukującym w Polsce ochrony? Poradnik dla instytucji publicznych i organizacji pozarządowych, Aspra-JR, Warszawa 2008.

Informator dla uchodźców o wybranych przepisach prawnych w Polsce. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2005.

Pobyt tolerowany i co dalej ? - broszura informacyjna dla cudzoziemców ze zgodą na pobyt tolerowany, opracowana w ramach projektu: Facylitacja integracji na rynku pracy osób ze zgodą na pobyt tolerowany w Polsce - projekt pilotażowy, prowadzonego przez Międzynarodową Organizację ds.Migracji(IOM).

Poradnik dla uchodźców "Polska dla Ciebie"- poradnik opracowany przez: Polską Akcję Humanitarna – Centrum Pomocy Uchodźcom przy współpracy Banku Informacji o Organizacjach Pozarządowych KLON/JAWOR. Jest to przewodnik dla osób, który uzyskały status uchodźcy po wertepach życia codziennego w naszym kraju.

Katarzyna Potoniec, Białystok dla uchodźcy. Praktyczny przewodnik.

Rozpocząć nowe życie. Wybrane zagadnienia z zakresu problematyki uchodźczej, red. M. Piłat, Lublin 2007. Druk do pobrania na stronie Caritas: [1]

To start a new life. Selected matters from the field of refugee problem, red. M. Piłat, Lublin 2007, w druku.[2]

НАЧИНАЯ НОВУЮ ЖИЗНЬ. НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ БЕЖЕНЦЕВ, red. M. Piłat, Lublin 2007.[3]

Siemaszko A., Poradnik z zakresu rehabilitacji społecznej i leczniczo-usprawniającej dla uchodźców. Cudzoziemcy razem z nami, czy w izolacji od nas?.Międzykulturowe Centrum Adaptacji Zawodowej, 2007. Publikacja przygotowana dzięki wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, Warszawa 2007.

Rozwiązania systemowe

Grupy

Issa Adger-Adajew, Kamienie mówią. Dzieje i kultura Czeczenów, Instytut Kultury Narodów Kaukazu, Warszawa 2005. streszczenie

Grzymała-Moszczyńska Halina, Nowicka E., Goście i gospodarze. Problem adaptacji kulturowej w obozach dla uchodźców oraz otaczających je społecznościach lokalnych. Nomos. Kraków 1998'

Grzymała-Moszczyńska Halina, Uchodźcy. Podręcznik dla osób pracujących z uchodźcami. Nomos. Kraków 2000

Hut Paweł, Doświadczenia życiowe przed przybyciem do Polski osób ubiegających się o status uchodźcy, ASPRA-JR, Warszawa 2007.

Sławomir Łodziński, Równość i różnica. Mniejszości narodowe w porządku demokratycznym w Polsce po 1989 roku. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2005

M. Niewiadomska-Bugaj, S. Zeranska-Kominek, Musical self-image and cultural change: Lithuanian minority in Poland case study, Behavioral science 1993 Oct;38(4):273-92, abstract

Politkowska A., Druga wojna czeczeńska, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak 2006, streszczenie

Roman Stawicki, Sytuacja socjalno-bytowa uznanych uchodźców, Polityka Społeczna 2003, nr 4, str.10-12.

Osobiste