5.1. Problemy jakości opieki nad migrantami

Z Polish Wiki

Raporty, Analizy

W artykule Haliny Grzymały-Moszczyńskiej: Uchodźcy jako wyzwanie dla polskiego systemu opieki zdrowotnej (praca zamieszczona w tomie: Migranci na polskim rynku pracy. Rzeczywistość, problemy, wyzwania, opracowanego przez Stowarzyszenie Interwencji Prawnej), przedstawiony został problem braku przygotowania polskich lekarzy i psychologów do kontaktu z osobami, pochodzącymi z innego kręgu kulturowego niż kultura polska lub zachodnioeuropejska. Problem ten wpływa w dużej mierze na jakość pomocy, udzielanej przebywającym na terenie Polski cudzoziemcom i przedstawicielom mniejszości narodowych. W publikacji przedstawione zostały zarówno teoretyczne, jak i praktyczne podstawy niesienia wrażliwej kulturowo pomocy psychologicznej dla pacjentów z innych kultur. Tekst zawieszony został na Wiki za zgodą Stowarzyszenia Interwencji Prawnej.

Raport oceniający stan zdrowia obcokrajowców przebywających w ośrodkach pobytowych Urzędu ds. Repatriacji i Cudzoziemców oraz ich dostęp do diagnostyki i leczenia. Propozycje zmian organizacji opieki zdrowotnej nad obcokrajowcami w ośrodkach. źródło: Polska Misja Medyczna
- raport opracowany przez Stowarzyszenie Polska Misja Medyczna, jako podsumowanie projektu: "Pomoc Medyczna dla obcokrajowców w obozach dla uchodźców", realizowanego w okresie od września 2004 do sierpnia 2005 roku, a dofinansowanego przez Europejski Fundusz Uchodźczy PHARE. Raport nie tylko prezentuje uproszczoną statystykę rozpoznań i problemów medycznych wśród badanych obcokrajowców, ale przedstawia propozycje zmian w sposobach realizacji opieki medycznej nad cudzoziemcami, w celu dostosowania jej do wymogów wynikających z umów międzynarodowych i poprawy jakości opieki medycznej nad uchodźcami z równoczesnym efektywnym wykorzystaniem zasobów i środków medycznych. Zasugerowane zostały następujące propozycje zmian:
1. Wstępne badania przesiewowe obejmujące wszystkich obcokrajowców starających się o status uchodźcy
2. Standardowa ocena i opieka psychiatryczno-psychologiczna w ośrodku pobytowym. Szkolenie personelu ośrodków pobytowych w zakresie problemów psychicznych zdarzających się wśród uchodźców.
3. Komputeryzacja ośrodków, tworzenie cyfrowej bazy danych zdrowotnych i łączność internetowa pozwalająca na wymianę tych danych między ośrodkami pobytowymi
4. Kontynuacja prac nad całościową koordynacją opieki zdrowotnej nad obcokrajowcami starającymi się o status uchodźcy
5. Uwzględnienie różnic kulturowych cechujących obcokrajowców starających się o status uchodźcy. W przypadku problematyki medycznej istotnym by było odpowiednie informowanie uchodźców o przysługującym im zakresie opieki medycznej i kulturowej specyfice Polski oraz szkolenie personelu ośrodków pobytowych w zakresie różnic kulturowych.
6. Uzupełnienie wyposażenia ambulatoriów ośrodków pobytowych URiC w podstawowy sprzęt medyczny.
W raporcie zidentyfikowane zostały również podstawowe problemy jakości opieki medycznej nad cudzoziemcami:
1. brak badań przesiewowych podczas pobytu cudzoziemców w COR Podkowa Leśna-Dębak, do którego początkowo trafiają wszyscy obcokrajowcy starający się o status uchodźcy w Polsce.
2. brak odpowiedniej opieki psychologicznej i psychiatrycznej nad osobami starającymi się o status uchodźcy
3. brak istnienia centralnej bazy danych, gromadzącej dane epidemiologiczne obcokrajowców starających się o status uchodźcy i brak łączności między bazami danych medycznych poszczególnych ośrodków pobytowych
4. brak odpowiedniego przygotowania personelu ośrodków pobytowych do pracy z osobami pochodzącymi z innych kręgów kulturowych niż kultura polska. Jest to częstą przyczyną konfliktów między pracownikami ośrodków a uchodźcami w ośrodkach pobytowych
5. brak wyposażenia ośrodków pobytowych w podstawowy sprzęt medyczny, co w znaczny sposób obniża standard opieki medycznej nad uchodźcami.

Konferencje

Wokół problemów tożsamości - konferencja zorganizowana dnia 25.02.2006 roku z okazji Międzynarodowego Dnia Psychologa, zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, oddział krakowski. Dwa przedstawione podczas konferencji referaty dotyczyły problemów związanych z niesieniem wrażliwej kulturowo pomocy dla imigrantów:
Dr Izabela Horodecki, Problemy emocjonalne i tożsamościowe u migrantów - możliwości i granice terapeutyczne (doświadczenia z Austrii)
Dr Monika Much, Możliwości i ograniczenia w terapii migrantów - referat poświęcony wyzwaniom, jakim sprostać musi terapeuta w konfrontacji z pacjentem pochodzącym z innego kręgu kulturowego. Charakterystyczne dla wielu kultur wyobrażenie o procesie leczenia, o pojęciach choroby i zdrowia, czy inne przeżywanie chorób somatycznych i psychicznych, jako zjawisk pochodzących z zewnątrz, niezależnych od pacjentów mogą stanowić potencjalne utrudnienia w terapii migrantów. źródło: Biuletyn Informacyjny Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, oddział Kraków, kwiecień 2006

Osobiste