4.5. Dostęp cudzoziemców do opieki zdrowotnej w Polsce: problemy i wyzwania

Z Polish Wiki

Spis treści

Materiały konferencyjne

Malika Abdoulvakhabova, Fundacja „Ocalenie”, Czy łatwo jest być uchodźcą w Polsce? - wystąpienie podczas VIII Konwencji Ruchu Przeciw Bezradności Społecznej "Strategia Walki z Ubóstwem W Polsce? Diagnoza i zadania na lata 2009-2010. Kogo w Polsce interesuje ubóstwo?" w ramach obchodów 21 Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem pod patronatem RPO, 17 X 2008r., Warszawa. (sesja piąta: "Uchodźcy i migranci w polskiej rzeczywistości".) W swoim wystąpieniu Abdoulvakhabova, dotyczącym sytuacji uchodźców z Czeczeni w polskich ośrodkach dla uchodźców, poruszyła problem utrudnionego dostępu uchodźców do opieki medycznej w Polsce (Abdoulvakhabova sama jest uchodźczynią z Czeczeni, która przyjechała do Polski w roku 1996; jest wiceprezesem Fundacji Ocalenie, gdzie pracuje, pomagając innym uchodźcom): Łatwego dostępu do pomocy medycznej też nie ma. Czeczeni nas gnębią: „nas tu nie chcą leczyć”. Tłumaczymy, że system nie jest najlepszy, że Polacy sami cierpią,że czekają na dostęp do specjalisty 4, 5, 6 miesięcy i wtedy się uciszają: „my nie wiedzieliśmy”.

Dorota Parzymięs, Fundacja "Ocalenie', Podsumowanie i wnioski z sesji piątej: Uchodźcy i migranci w polskiej rzeczywistości. wystąpienie podczas VIII Konwencji Ruchu Przeciw Bezradności Społecznej "Strategia Walki z Ubóstwem W Polsce? Diagnoza i zadania na lata 2009-2010. Kogo w Polsce interesuje ubóstwo?" w ramach obchodów 21 Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem pod patronatem RPO, 17 X 2008r., Warszawa. (sesja piąta: "Uchodźcy i migranci w polskiej rzeczywistości".). Apel skierowany w imieniu organizacji pozarządowych działających na rzecz uchodźców, skierowany do polskiego rządu w sprawie konieczności jasnego określenia polityki państwa wobec uchodźców i migrantów. W zakresie opieki zdrowotnej autorka wysunęła następujące postulaty:

  • postulat o towarzyszeniu migrantowi przez tłumacza i asystenta podczas wizyty u lekarza, ponieważ bardzo wiele problemów wynika z barier językowych, co utrudnia diagnozę i rzetelne przeprowadzenie leczenia
  • postulat o branie pod uwagę różnic kulturowych w dostępie do opieki zdrowotnej, np. kobiety muzułmanki nie mogą iść do lekarza mężczyzny.

Jak pomóc uchodźcom znaleźć własne miejsce na ziemi? - konferencja zorganizowana dnia 8.12.2006 przez Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej. Głównym tematem konferencji były zagadnienia i wyzwania związane z udzieleniem pomocy uchodźcom na terenie Polski, także w kontekście niesienia pomocy medycznej. Konferencja podzielona była na cztery sesje tematyczne:

  • Jaki rodzaj pomocy można zaoferować uchodźcom?
  • Niesienie pomocy uchodźcom: zagadnienia i wyzwania
  • Od akulturacji do integracji: proces adaptacji uchodźców w Polsce
  • Zapewnienie opieki psychologicznej ubiegającym się o status uchodźcy

Szczegółowy program konferencji: Jak pomóc uchodźcom znaleźć własne miejsce na ziemi?

Raporty

Imigranci w Warszawie. Integracja a dostęp imigrantów do zasobów miejskich w Warszawie - implikacje dla dalszych badań. Ośrodek Badań nad Migracjami. Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007. Raport opracowany w ramach projektu: Polityka migracyjna jako instrument promocji zatrudnienia i ograniczenia bezrobocia (projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Sektorowy Program Operacyjny "Rozwój zasobów ludzkich" - działanie 1.1a). Raport ma na celu analizę zjawiska imigracji w Warszawie w kontekście dostępu cudzoziemców do trzech kluczowych zasobów publicznych: systemu edukacji, mieszkalnictwa i służby zdrowia. W rozdziale: Dostęp imigrantów do służby zdrowia (podrozdział: Uregulowania prawne) omówione zostały podstawowe warunki korzystania cudzoziemców z publicznej służby zdrowia w Polsce (posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego obowiązkowego lub dobrowolnego). Autorzy raportu podkreślają, że problemy, jakie mogą napotykać cudzoziemcy w dostępie do opieki zdrowotnej w Polsce wynikają w głównej mierze ze złego funkcjonowania polskiego systemu opieki zdrowotnej: Z powodu niedofinansowania sektora zdrowotnego w Polsce, szpitale i przychodnie posiadają mało liczny personel oraz są słabo wyposażone w nowoczesny sprzęt medyczny, a jakość świadczonych usług jest na niższym poziomie niż w krajach Europy Zachodniej czy w Stanach Zjednoczonych. Wskutek tego, nie tylko cudzoziemcy, ale i obywatele polscy odczuwają kłopoty służby zdrowia, co przejawia się m.in.w dużych kolejkach do lekarzy-specjalistów. W najmniej uprzywilejowanej sytuacji znajdują się imigranci, którzy nie mogą być zatrudnieni (w związku z czym nie mogą się również zarejestrować w powiatowym urzędzie pracy jako osoby bezrobotne). Do tej grupy należą obywatele państwa trzecich, którzy są ofiarami handlu ludźmi oraz studenci zagraniczni, którzy samodzielnie nie opłacają ubezpieczenia zdrowotnego.

Quality in and Equality of Access to Healthcare Services. European Commission, march 2008. Raport będący podsumowaniem projektu: Quality in and Equality of Access to Healthcare Services: HealthQUEST

Bariery w dostępie cudzoziemców do opieki zdrowotnej w Polsce

Raporty

Ewa Kownacka, Dobre praktyki: doradztwo psychologiczne w MODZ w: Dorota Madej, Jakub Oniszczuk, Zuzanna Rejmer-Ronowicz, Bartosz Smoter, Ewa Kownacka, Radosław Oryszczyszyn, Międzykulturowy Ośrodek Doradztwa Zawodowego.Od koncepcji do realizacji. Warszawa: KOWEZiU, 2007, 76 s.
- w publikacji pokrótce omówione zostały przyczyny nikłego korzystania z cudzoziemców z usług psychologicznych, oferowanych przez Międzykulturowy Ośrodek Doradztwa Zawodowego. Są to między innymi:

  • brak wystarczającej informacji o tym, w jakich sprawach może pomóc psycholog międzykulturowy
  • negatywne skojarzenia z terminem psycholog (jest on często utożsamiany z psychiatrą)
  • zaplecze kulturowe i stan psychologiczny beneficjentów (większość z nich pochodzi z kultur relacyjnych, w których bezpośredni kontakt z drugim człowiekiem, nawiązanie osobistej relacji są niezbędne do podjęcia wspólnych działań).

Barierą w korzystaniu przez cudzoziemców z pomocy poza MODZ jest brak znajomości wspólnego języka przez terapeutów i beneficjentów, w którym mogliby się porozumiewać w stopniu umożliwiającym przeprowadzenie psychoterapii. Kolejna barierą jest stres akulturacyjny, przeżywany przez cudzoziemców.

1.Kulturowe rozumienie zdrowia, jako bariera w korzystaniu z opieki zdrowotnej

Problem ten opisany został w dziale: 4.1. Korzystanie z opieki zdrowotnej

Osobiste