4.3. Doświadczenie cudzoziemców przebywających w Polsce

Z Polish Wiki

Doniesienia prasowe / Press Releases

Mia Raben, Ein Tschetschene, kein Mensch, w: Rechtextresmismus und Anisemitismus in Mittel-,Ost-und Südosteuropa, n-ost Recherchestipendien 2007 - reportaż niemieckiej reporterki Mii Raben, opublikowany w tomie, zawierającym zbiór reportaży dotyczących problemu nacjonalizmu i antysemityzmu w Europie Środkowo-wschodniej. W reportażu Raben opisany został przypadek Isy Abubakarowa, jako przykład dyskryminacji uchodźców i mniejszości na wschodnich granicach Europy.

Mia Raben, Tod vor der Abschiebung, FAZ, 11.09.2007, nr 211, s.7 - artykuł opublikowany w prasie niemieckiej (Frankfurter Allgemeine Zeitung), opisujący historię Isy Abubakarowa, Czeczeńca od wielu lat mieszkającego w Polsce, który z powodu nielegalnego przekroczenia granicy (nie mogąc otrzymać w Polsce statusu uchodźcy, Abubakarow próbował przedostać się do Belgii), umieszczony został w ośrodku Strzeżonym dla cudzoziemców oczekujących na deportację w Lesznowoli. W wyniku zaniedbań pracowników ośrodka, cudzoziemiec, u którego rozpoznano wcześniej wirus zapalenia wątroby typu C (Hepatis C), zmarł wkrótce po uwolnieniu z ośrodka.

Ośrodki dla uchodźcóww: Kwartalnik "Z obcej ziemi" nr 22, marzec 2005 - z artykułu wynika, że cudzoziemcy przebywający w ośrodkach dla osób ubiegających się o status uchodźcy nie są zadowoleni z warunków panujących w ośrodkach, w tym także z opieki medycznej. To właśnie złe warunki panujące w ośrodkach były przyczyną strajku głodowego, który w grudniu 2004 roku wybuchł w ośrodku w Dębaku.

Marcin Wojciechowski, Isa, który chciał być człowiekiem, Gazeta Wyborcza 2006.11.11 - w artykule Marcina Wojciechowskiego zacytowane zostały obszerne fragmenty dziennika Isy Abubakarowa, uchodźcy czeczeńskiego, który zmarł 9 października 2006 r. w szpitalu chorób zakaźnych w Warszawie przy ul. Wolskiej. W dzienniku Isa opisuje fatalne warunki panujące w ośrodku detencyjnym dla cudzoziemców w Lesznowoli, gdzie pomimo wielokrotnych próśb odmówiono mu pomocy medycznej.

Anna Zawadzka, Pacjent ma dwa noże, DUŻY FORMAT nr 45 dodatek do Gazety Wyborczej nr 276, wydanie z dnia 26/11/2007, str. 14

Refugee.pl, nr 5/2007 - Zdrowie - numer specjalny gazety internetowej, poświęcony sprawom zdrowia uchodźców. W publikacji tej znaleźć można opinie uchodźców o polskiej służbie zdrowia. Opinie zebrane zostały przez: Agnieszkę Gendek, Agnieszkę Kunicką i Julitę Kubiak.

Prezentacje/ Presentations

A Game of Russian Roulette? Chechen refugees and the Dublin Regulation. 21 March 2007. European Parliament. - Prezentacja Iakhi Abubakarowej (21 marca, Bruksela), siostry zmarłego uchodźcy czeczeńskiego - Isy Abubakarowa, któremu odmówiono pomocy medycznej w polskim ośrodku dla uchodźców. Autorka omawia skutki ustanowienia regulacji dublińskiej na przykładzie sytuacji Czeczenów w Polsce. Abukarova wskazuje na fatalne warunki sanitarne, panujące w polskich ośrodkach dla uchodźców, opowiada również o fatalnych doświadczeniach jej brata, związanych z pobytem w polskim ośrodku dla uchodźców.

A Game of Russian Roulette? Chechen refugees and the Dublin Regulation. 21 March 2007. European Parliament. - Prezentacja Akhmeta Barakhoyeva (Memorial Human Rights Centre/ Civic Assistance Committee Russian Federation) ukazuje konsekwencje wprowadzenia regulacji dublińskiej na przykładzie sytuacji uchodźców czeczeńskich, szukających schronienia w Polsce. Organizacja pozarządowa, którą reprezentuje Barakhoyev regularnie otrzymuje telefony z Polski od byłych beneficjentów, którzy mają problem z zalegalizowaniem pobytu i otrzymaniem świadczeń socjalnych. Ludzie skarżą się na brak odpowiedniej opieki medycznej, co stwarza niebezpieczeństwo dla ich życia. Autor przywołuje tu również przypadek Isy Abubakarova, któremu odmówiono pomocy medycznej w polskim ośrodku dla uchodźców, w wyniku czego uchodźca zmarł.

Raporty, Wyniki badań / Reports and Research Results

"Być uchodźcą". Promocja zagadnień wieku, płci i różnorodności. Raport 2007. Doświadczenia życiowe uchodźców i osób starających się o status uchodźcy w Europie Środkowej.. Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych do Spraw Uchodźców. Regionalne przedstawicielstwo na Europę Środkową. Budapeszt, sierpień 2008. - sprawozdanie z działań podejmowanych przez Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do Spraw Uchodźców na terenie Europy Środkowej w celu zapewnienia lepszego uczestnictwa uchodźców w definiowaniu problemów i procesie tworzenia programów ich dotyczących. W ramach tych działań powołane zostały Zespoły Wielozadaniowe (Multi-Functional Teams -MFT), których zadaniem było przeprowadzeniem rozmów z grupami docelowymi zamieszkującymi ośrodki dla uchodźców i analiza na tej podstawie ich potrzeb i sytuacji. Dalekosiężnym celem prowadzonych badań miało być dostosowanie programów azylowych do potrzeb uchodźców. Z sprawozdania, będącego podsumowaniem badań przeprowadzonych jesienią 2007 na terenie Polski wynika, że osoby zamieszkujące ośrodki dla uchodźców są w większości wypadów niezadowolone z funkcjonowania opieki medycznej w Polsce. Większość respondentów narzekała na utrudniony dostęp do usług medycznych, ich niską jakość, ksenofobię personelu medycznego i niechęć lekarzy ogólnych do kierowania uchodźców na badania specjalistyczne. Jedynym wyjątkiem był ośrodek na warszawskich Bielanach, którego mieszkańcy kontakty z lekarzem opisali jako "idealne". Mieszkańcy byli niezwykle wdzięczni pracującej tam pani doktor za jej zaangażowanie i gotowość niesienia pomocy medycznej w chwilach wolnych od pracy.

Grażyna Firlit-Fesnak, Sytuacja Czeczenów poszukujących ochrony w Polsce w świetlne badań jakościowych cz.1 w: Firlit-Fesnak G. (red.), "W poszukiwaniu bezpiecznej przystani. Cudzoziemcy z Czeczenii w Polsce". Wyniki zogniskowanych badań grupowych, prowadzonych wśród cudzoziemców poszukujących ochrony w Polsce w ramach projektu@alterCamp, seria Polityka migracyjna i socjologia migracji, tom I, Aspra-JR, Warszawa 2008. Badania finansowane z PIW-EQUAL. Partnerstwo na Rzecz Rozwoju @lterCamp. W tej części publikacji przedstawione zostały wyniki badań jakościowych (zogniskowanych wywiadów grupowych, przeprowadzonych z cudzoziemcami z Czeczeni, przebywającymi w ośrodkach dla uchodźców w oczekiwaniu na decyzję o przyznaniu statusu uznanych uchodźców) zrealizowanych przez zespół badaczy z Instytutu Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego w czwartym kwartale 2007 roku i pierwszym kwartale 2008 roku. Badania te stanowiły jedno z głównych zadań IPS UW w projekcie: Wsparcie integracji społecznej i zawodowej osób ubiegających się o status uchodźcy, realizowanego w ramach Partnerstwa na Rzecz Rozwoju @lterCamp, Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. W rozdziale II, cz.1 pt: Cudzoziemcy ubiegający się o status uchodźcy, niełatwa teraźniejszość, niepewna przyszłość opisane zostało w jakim zakresie prawa uchodźców są realizowane jeśli chodzi między innymi o dostęp do opieki medycznej. Zdecydowana większość badanych cudzoziemców o przysługującej im opiece medycznej wypowiadała się bardzo krytycznie. Zastrzeżenia te dotyczyły m.in:

  • czasu pracy lekarzy w ośrodkach (lekarze ci pracują na ogół 2x w tygodniu, przez kilka godzin)
  • trudnego dostępu do lekarzy-specjalistów
  • braku rzetelnego podejścia lekarzy pierwszego kontaktu i specjalistów do problemów zdrowotnych cudzoziemców; bagatelizowanie przez nich dolegliwości zgłaszanych przez cudzoziemców
  • niskiej jakości świadczonych usług medycznych
  • lekceważącego stosunku personelu medycznego do mieszkańców ośrodków
  • braku bezpłatnej opieki dentystycznej
Osobiste