2.1.1. Zdrowie psychiczne

Z Polish Wiki

M.Ajdukovic, Displaced Adolescents in Croatia: Sources of Stress and Posttraumatic Stress Reaction, Adolescence 33(129),1998, ss.209-217.

M. Ajdukovic, D. Ajdukovic, Psychological well-being in refugee children, Child Abuse and Neglect, 17(6), 1993, ss.843-854.

S. Akhtar, A third individuation: immigration, identity and the psychoanalytic process, Journal of the American Psychoanalytic Association, 43,1995, ss.1051-1084.

F. Allodi, Psychiatric sequelae of torture and implications for treatment, World Medical Journal, 29, 1982, ss.71-75. Yulia Blomstedt, Sven-Erik Johansson, Jan Sundquist, Mental health of immigrants from the former Soviet Bloc: a future problem for primary health care in the enlarged European Union? A cross-sectional study BMC Public Health. 2007 Feb 28;7:27

Badura-Madej Wanda, Lipska Ewa , Piątek Jadwiga, Skumulowana trauma uchodźców wojennych z Kosowa, Nowiny Psychologiczne 2003, nr 4

Barbaro Bogdan de, Szulęcka Krystyna T., Pauw Karel W. De, Psychotyczna realizacja "mitu powrotu do ojczyzny": studium przypadku urojeniowego, Psychiatria Polska 1999: 33 (5) s.739-745

Joanna Błogowska, Psychologiczne aspekty uchodźstwa, Kwartalnik "Z obcej ziemi" 2006, nr 24, źródło: http://www.unhcr-rrbp.org

Burgess A.W., Holmstorm L., Adaptive Strategies and Recovery from Rape, American Journal of Psychiatry,136,1979,ss.1278-1282.

A.W. Burgess, L.Holmstorm, Rape trauma syndrome, American Journal of Psychiatry,131,1974, ss.981-986.

C.Dahl, Some problems of cross-cultural psychotherapy with refugees seeking treatment, American Journal of Psychoanalysis, 49,1989, ss.19-32.

Wojciech Eichelberger, Psychoterapia emigracji - czyli zupełnie inna bajka. 2002.02.21. Wirtualna Polonia

Eaton W.W., Sigal J.J., Winfeld M., Impairment in Holocaust Survivors After 33 Years: data from an Unbiased Community Sample, American Journal of Psychiatry,139,1982,ss.773-777.

Katarzyna Fenik, Problem handlu dziećmi i dzieci cudzoziemskich bez opieki, "Dziecko Krzywdzone" 2005, nr 12.

V.E. Frankl, Homo patiens. Próba wyjaśnienia sensu cierpienia, Warszawa 1998.

Krystyna Cieślak-Graef, Identity problems of polish speaking immigrants in Germany. Psychoterapia 1991 (2) s.77-78, streszcz. - Międzynarodowa Konferencja Terapii Rodzinnej pt. Układy w których żyjemy - konteksty terapii rodzinnej Kraków 02-07.09. 1990

Anna Gołębiowska, Dorota Krzywicka, Narażeni na uzależnienie, Polonika 2006, nr 124

Grinker R., Spigel J., Man under Stress, Philadelphia 1945.

Halina Grzymała-Moszczyńska, Ewa Kownacka, Szok kulturowy - zło konieczne?, Alma Mater 2005, nr 71

Halina Grzymała-Moszczyńska, Uchodźcy: podręcznik dla osób pracujących z uchodźcami, Kraków: „Nomos”, 2000. 139 s

J.L.Herman, Przemoc. Uraz psychiczny i powrót do równowagi, Gdańsk 2002.

Kardiner A., The Traumatic Neuroses of War, New York 1941.

Kawecki Witold, Salus Grażyna, Hale Mahlon S. Polska paranoja. Opracowanie edytorskie: Kantorska-Janiec Monika (tł.). Psychiatria Polska 1999: 33 (1) s.115-122

A.Kępiński, Rytm życia, Warszawa 1992.

A.Kępiński, Tzw. KZ - syndrom": próba syntezy, Przegląd Lekarski 1970,1,ss.18-23.

L.Kulmatycki, J.Lazowski, Program for promoting social attachment among Poles in Australia in relation to their mental status Psychiatria Polska 2005, Sep-Oct;39(5):997-1010, abstract

Lesław Kulmatycki, Jan Łazowski, Program promocji więzi społecznych wśród Polaków w Australii w odniesieniu do problemów psychicznych. Psychiatria Polska 2005: 39 (5) s.997-1010

M. Lis-Turlejska, Problematyka przeżywania żałoby w psychologii klinicznej, Przegląd Psychologiczny, 3, 1989, ss. 217-230.

M. Lis-Turlejska, Radzenie sobie ze skutkami psychologicznymi skrajnie traumatycznych przeżyć, Nowiny Psychologiczne, 4, 1993, ss.77-86.

M. Lis-Turlejska, Adaptacja ocalałych po skrajnie traumatycznych przeżyciach: Modele teoretyczne przezwyciężania skutków traumy, w: Oblicza kryzysu psychologicznego i pracy interwencyjnej, red. D. Kubacka-Jasiecka, A. Lipowska-Teutsch, Kraków 1997, ss. 45-60.

M. Lis-Turlejska, Traumatyczny stres. Koncepcje i badania, Warszawa 1998.

M. Lis-Turlejska, Stres traumatyczny. Występowanie, następstwa, terapia, Warszawa 2002.

R.J.Lifton,The Broken Connection: On death and Continuity of Life, New York 1979.

R.J.Lifton, The Concept of the Survivor, w: Survivors, Victims, and Perpetrators: Essays on the Nazi Holocaust, red. J.E. Dimsdale, New York 1980, ss. 113-126.

R.J.Lifton, The life of the self, New York 1983.

R.J.Lifton, The Nazi Doctors: Medical Killing and the Psychology of Genocide, Cambridge 1986.

R.J.Lifton, Thought Reform and the Psychology of Totalism: A Study of Brainwashing in China, University of North Carolina 1989.

R.J.Lifton, From Hiroshima to the Nazi doctors: the evolution of psychoformative approaches to understanding traumatic stress syndromes, w: International handbook of traumatic stress syndromes, red. J.P. Wilson, B. Raphael, New York 1993, ss.11-24.

R.J.Lifton, The Protean Self: Human Resilience in an Age of Fragmentation, Chicago 1999.

R.J.Lifton, Home from the War: Vietnam Veterans: Neither Victims nor Executioners, New York 1973.

M. Merbach, U. Wittig, E. Brähler, Anxiety and depression by Polish and Vietnamese migrants in Leipzig depending on their adaptation process, Psychotherapie, Psychosomik, Medizinische Psychologie. 2008 Mar-Apr;58(3-4):146-54. Abstract

R.F. Mollica , G.Wyshak, I.Lavell, The psychosocial impact of the war trauma in Southeast Asian refugees, American Journal of Psychiatry,144,1987,ss.1567-1572.

C.C. Nadelson , M.T.Notman, H.Jackson, i in., A Follow-up Study of Rape Victims, American Journal of Psychiatry,139,1982,ss.1266-1270.

Niederland W.G., The psychiatric evaluation of emotional disorders in survivors of Nazi persecution, w: Massive psychic trauma, red. H. Krystal, New York 1968,ss.8-22.

M.B.Olujic, Women, Rape, and War: The Continued Trauma of Refugees and Displaced Persons in Croatia, Anthropology of East Europe Review 13 (1), 1995, Special Issue: Refugee Women of the Balkans.

Op den Velde W., Posttaumatische stress-stoornissen, Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde,133,1989,ss.1586-1593.

M.Orwid, E.Domagalska-Kurdziel, K.Pietruszewski, Psychosocial effects of the Holocaust on Jewish survivors living in Poland, Psychiatria Polska 1994 Jan-Feb;28(1):91-111. abstract

M.Piłat, Specyfika pracy psychologa z uchodźcami szukającymi azylu w Polsce, w: Psychologia w perspektywie XXI wieku, materiały XXXI Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Lublin 5-8 września 2002, ss 208-209.

M.Piłat, Pomoc psychologiczna dla uchodźców z krajów ogarniętych wojną. Podejście noo-logoterapeutyczne, w druku.

M.Piłat, Konsekwencje cierpień spowodowanych wojną i prześladowaniami, w: Rozpocząć nowe życie. Wybrane zagadnienia z zakresu problematyki uchodźczej, red. M. Piłat,Lublin 2007,7-14.

M.Piłat, Zastosowanie noo-logoterapii w pracy z ofiarami konfliktów zbrojnych, w: Człowiek Współczesny. Miedzy rozwojem integralnym a dehumanizacją, Lublin 2004,ss.59-60. Materiały z Międzynarodowego Sympozjum Noo-Logoterapii – w Setną Rocznicę Urodzin V.E. Frankla, 3-4 grudnia 2004, Lublin, KUL.

K.Popielski, Testy egzystencjalne: metody badania frustracji egzystencjalnej i nerwicy noogennej, w: Człowiek –pytanie otwarte, red. K. Popielski, Lublin 1987, ss. 237-262.

K.Popielski, Noetyczny wymiar osobowości. Psychologiczna analiza poczucia sensu życia, Lublin 1994.

Anna Rączkowska, Smutek emigranta, Życie na Wyspach 2007, nr 17

Anna Rączkowska, W sidłach depresji. Goniec Polski 2007, nr 3

Jaromir Rutkowski, Pracowity rok psychologów, Polish Express 2007, nr 102 (2007.01.16)

Z.Ryn, The nightmare continues. Life after the occupation time in survivors and their descendants, Psyche (Stuttg). 1990 Feb;44(2):101-17. abstract

Polacy na Wyspach mają swoje poradnie psychologiczne, Wirtualna Polska. Polonia. 2007.08.22

Anna Maria Sikorka, Czynniki stresowe w pracy polskich imigrantów zatrudnionych w Wielkiej Brytanii. Praca magisterska napisana na kierunku ‘Psychologia Biznesu’na London Metropolian University - prezentacja multimedialna. źródło:Polish Psychologists' Club

Katarzyna Stefanicka, Psycholog pod telefonem, Polish Express 2006, nr 98 (2006.12.12)

D.van Dyke, N. J.Zilberg , J. A.McKinnon, PTSD: A 30-year Delay in a WW II Combat Veteran, American Journal of Psychiatry,142,1985, ss.1070-1073.

G. Van der Veer, Counselling and Therapy with Refugees and Victims of Trauma. Psychological Problems of Victims of War, Torture and Repression, Chichester, New York, Weinheim 1998.

C.E Vontres, Racial and ethnic barriers in counseling, w: Counseling across cultures, red. P.B. Pederson, J.G. Draguns, W.J. Lonner, J.E. Trimble, Honolulu 1981,ss.87-107.

Warsztaty kompetencji międzykulturowych - podręcznik dla trenerów - red. Marzena Lipińska. Międzykulturowe Centrum Adaptacji Zawodowej, Warszawa 2008. W rozdziale III podręcznika: Psychologiczne konsekwencje uchodźstwaznaleźć można kilka podstawowych informacji o emocjonalnych skutkach uchodźstwa, w tym syndromie stresu pourazowego, somatyzacji, zaburzonym poczuciu bezpieczeństwa.

Ewa Winnicka, Eurosieroty, Polityka 2007, nr 46.

Wittig U, Lindert J, Merbach M, Brähler E, Mental health of patients from different cultures in Germany.. European Psychiatry 2008 Jan;23 Suppl 1:28-35., Abstract

K. K. Zakrzewski, G. Drybała, A. Młynik Niepokój i depresja wśród polskich starców w domu opieki w Laxton Hall, Notrhants, Anglia. W: Pamiętnik Jubileuszowy : materiały konferencji naukowej - Pruszków, 1992 s.159-162, bibliogr. 7 poz. - Konferencja naukowa z okazji 100-lecia Szpitala Psychiatrycznego w Tworkach Tworki 16-17.09. 1991

Darek Zeller, Emigracja i depresja, Express Polish 2005.10.18, cyt.za: Szkocja.net

Prezentacje:

W. Wasilewski. Marek Kosewski. EU – Migracje. Następstwa psychologiczne i zdrowotne. Źródło: Rzecznik praw obywatelskich: http://www.rpo.gov.pl/

Dokumenty multimedialne:

Krystyna Winnicka, Eurosieroty Źródło: Polityka 13.11.2007

problemy adaptacji kulturowej migrantów - bibliografia

Błeszyńska Krystyna, Grzymała-Moszczyńska Halina, Van Anh Ton, Nasza chata z kraja? Polska wobec imigrantów - dyskusja, Więź 4 (582)/2007 kwiecień

Chutnik Monika, "Szok kulturowy". Przyczyny. konsekwencje. Przeciwdziałanie, streszczenie

Grzymała-Moszczyńska Halina, Sami wśród obcych, Miesięcznik Znak, luty 2008 abstrakt

Halina Grzymała-Moszczyńska, Ewa Kownacka, Szok kulturowy - zło konieczne?, Alma Mater 2005, nr 71

Halina Grzymała-Moszczyńska, Uchodźcy: podręcznik dla osób pracujących z uchodźcami, Kraków: „Nomos”, 2000. 139 s

Kownacka Ewa, Jak przetrwać w obcym kraju?, MultiKulti - Portal o tolerancji

Kownacka E., (2006), Od szoku do adaptacji: psychologiczne konsekwencje wyjazdu za granicę. W: D. Cieślikowska, E. Kownacka, E. Olczak, A. Paszowska-Rogacz (red.) Doradztwo zawodowe a wyzwania międzykulturowe. Warszawa: KOWEZiU, 39–63.

Kownacka, E. (2007). Psychologiczne funkcjonowanie migrantów (r.4). Praca z obcokrajowcami jako wyzwanie psychologiczne doradcy zawodowego (r.6). Praca z obcokrajowcami jako zasób psychologiczny doradcy zawodowego (r.7). Współpraca doradcy zawodowego z psychologiem (r.8). W: M. Piegat-Kaczmarczyk, Z. Rejmer-Ronowicz, B.Smoter, E. Kownacka. Podejście wielokulturowe w doradztwie zawodowym. Warszawa: KOWEZiU

Kownacka E., Tempska A. (2001). Poczucie swojskości i obcości w procesie akulturacji. W: H. Malewska-Peyre (red.) Swojskość i obcość. O akulturacji imigrantów w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN, 77–98.

D. Lalak red., Migracja - uchodźstwo - wielokulturowość: zderzenie kultur we współczesnym świecie, Wyd. Akademickie Żak, Warszawa 2007.

Leksykon terminów - międzykulturowe pojęcia zdrowia psychicznego, Światowa Organizacja Zdrowia, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa 2000, wyd. 1. streszczenie

Uchodźcy w Polsce. Kulturowo-prawne bariery w adaptacji. pod red. Agnieszki Gutkowskiej, Stowarzyszenie Informacji Prawnej.

M. Ząbek (red), Między piekłem a rajem: problemy adaptacji kulturowej uchodźców i migrantów w Polsce, Wyd. Trio i Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW, Warszawa 2002. streszczenie


Bibliografia

Osobiste