1. Podstawowe informacje o migracjach, mniejszościach narodowych, polityce migracyjnej i integracyjnej, etc

Z Polish Wiki

[Uwaga: W tym dziale i jego poddziałach zamieszczane są informacje ogólne. Szczegółowa informacja na temat poszczególnych kategorii mniejszości lub szczególnej problematyki powinna być umieszczana w odpowiednich działach tematycznych / Attention: This chapter and its subdivisions should include general information. More detailed information on the specific categories of minorities or on the problems connected with particular groups should be placed in the appropriate chapters according to subject.]<FONT/>


1.1. Pojęcia, kategorie, terminy stosowane w odniesieniu do migrantów i mniejszości narodowych i etnicznych / (Concepts, categories, terminology used to address the issue of migrants and minorities)<FONT/>

1.2. Tło historyczne / (Historical background)<FONT/>

1.3. Dane statystyczne i demograficzne / (Statistical Data and demographics)<FONT/>

1.4. Przepisy prawne, polityka migracyjna i procedury regulujące status i życie mniejszości w społeczeństwie / (Regulations, migration politics and the procedures regulating the status and life of minorities within the society.)<FONT/>

1.5. Nastawienia społeczne, klimat polityczny, relacje między mniejszościami/ (Social attitudes, the political atmosphere, and the relationship between the different minorities)<FONT/>

1.6. Inne/ (Others)<FONT/>

Bibliografia

Osobiste